Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, kommunens motsvarighet till regeringen, är en nämnd och har 15 ledamöter som är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsens uppgifter är att

  • leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
  • uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • från nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden som behövs
  • sköta kommunens ekonomiska förvaltning
  • ha uppsikt över nämnderna och de företag som kommunen har inrättat
  • göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter
  • bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Så fungerar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen och de andra nämnderna är enligt svensk tradition proportionerligt sammansatt av representanter från partierna. Mandatfördelningen motsvarar den i kommunfullmäktige, ordförande och vice ordföranden är av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd. Kommunstyrelsens ordförande företräder den politiska majoriteten, 1:e vice ordförande företräder den politiska oppositionen och 2:e vice ordförande företräder den politiska majoriteten.

Till sin hjälp har kommunstyrelsen ett eget verksamhetsområde och tre utskott: näringslivs- och arbetsutskottet, planeringsutskottet samt hållbarhetsutskottet.

Kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens olika verksamheter arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och genomför fattade beslut.

Läs mer om kommunstyrelsens verksamheter

Kontakt

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
ksdiarium@umea.se

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
ksdiarium@umea.se

Hans Lindberg (S)

Hans Lindberg (S)
ordförande

Anders Ågren (M)

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande

Janet Ågren (S)

Janet Ågren (S)
2:e vice ordförande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-07

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunstyrelsen