Startsida Umeå kommun

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Uppgifter och befogenheter

Näringslivs- och arbetsutskottet är kommunstyrelsens organ för

 • allmän beredning och samordning, samt utveckling av kommunorganisationen
 • utveckling av kvalitet och produktivitet i kommunens samlade verksamhet
 • budget- och bokslutsberedning med uppgift att ta fram förslag till budgetdirektiv, års- och flerårsbudget samt bokslut
 • strategisk omvärldsbevakning av näringslivsfrågor
 • främjande av en gynnsam utvecklingsmiljö för näringslivet i Umeå genom aktiv extern marknadsföring av kommunen och dess resurser
 • samordning av näringspolitiskt riktade insatser genom kommunens egna eller närstående organ
 • samverkan som syftar till strategisk tillväxt och utveckling i näringslivet, samt utveckling av strategiska branscher
 • strategiskt samarbete med universitetet och näringslivet för kommersialisering av forskning
 • övergripande ansvar för den digitala transformeringen och artificiell intelligens
 • strategisk omvärldsbevakning av internationell/nationell samverkan, samt strategiska integrationsfrågor
 • utveckling av kommunens verksamhet genom internationell samverkan
 • bevakning och initiativ i EU-frågor av betydelse för kommunen
 • strategiska integrations- och mångfaldsfrågor som syftar till god demokratisk utveckling, tillvaratagande av kompetens och tillväxt
 • övergripande ansvar för demokrati, mänskliga rättigheter och minoritetsfrågor
 • övergripande ansvar gällande tillgänglighetsfrågor
 • ansvar för kommunens vänortsförbindelser
 • valutskott för nomineringar till kommunstyrelsens val.

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar i följande ärenden med undantag för vad som delegerats till annan att besluta om:

 • utvecklingsprojekt inom områdena integration och mångfald
 • upphandlingsärenden där upphandling sker i konkurrens och där förmånligaste anbud föreslås
 • omdisponering inom drift- respektive investeringsbudget samt omdisponering inom beslutad investeringsram
 • förvärv och överlåtelse av fast egendom, byggnader och anläggningar genom köp, försäljning, byte och fastighetsreglering avseende värden över 3 miljoner kronor
  – avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av näringslivs- och arbetsutskottet skall undertecknas av mark- och exploateringschefen eller vid förfall för denna av samhällsbyggnadsdirektören
 • näringslivsfrämjande marknadsföring och utvecklingsprojekt i samverkan med näringslivet, universitetet och andra näringslivsfrämjande parter
 • utvecklingsprojekt som syftar till internationell marknadsutvidgning för näringslivet
 • avskrivning av fordringar inom kommunens verksamhetsområden
 • utse attestanter och utanordnare
 • utdelning av medel från donationsfonder
 • bidrag till intern och extern utvecklingsverksamhet inom beslutade ramar
 • upprättande och avslutande av samverkansavtal, avsiktsförklaringar etc. för internationellt samarbete och för samverkan med högre utbildning och forskning
 • medlemskap och representation i internationella samverkansorgan, samt deltagande i utvecklingsprojekt i internationell samverkan
 • utse förtroendevalda inom kommunstyrelsen att delta i utbildning, konferenser, studieresor med mera.
Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
tomas.jakobsson@umea.se

Anna Holmstedt
nämndsekreterare
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Ledamöter i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus