Startsida Umeå kommun

Så fungerar kommunen

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmande­rätt och kan vara organiserade på olika sätt.

Kommunernas ansvar

Vissa verksamheter är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra verksamheter är frivilliga.

Kommuner har enligt lag ansvar för

 • socialtjänst
 • hälso- och sjukvård i hemmet
 • skola och utbildning
 • plan- och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • avfallshantering och renhållning
 • vatten och avlopp
 • räddningstjänst
 • beredskap och säkerhet
 • överförmyndarverksamhet.

Annan verksamhet är frivillig, till exempel

 • fritidsverksamhet
 • kulturverksamhet
 • energirådgivning
 • turistinformation.

Demokratisk styrning

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvud­ansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Organisationen består av:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, väljer ledamöter till nämnder och bestämmer vad dessa nämnder ska arbeta med.

Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen och har 15 leda­möter som utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för över­gripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget.

Läs mer om kommunstyrelsen

Nämnder

Kommunens arbete är så omfattande att kommunstyrelsen inte ensam kan klara att besluta om alla ärenden. Därför finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden. Ledamöterna väljs av kommun­fullmäktige.

Läs mer om kommunens nämnder

Verksamheter

Under varje nämnd finns verksamheter med anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politikerna har fattat och bedriver all övrig verksamhet som nämnden ansvarar för. Stadsdirektören är kommunens högsta tjänste­person och verksamhetscheferna ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

Läs mer om kommunens verksamheter

Kommunala bolag

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform, där kommunen är hel- eller delägare. Exempel på sådana bolag är Umeå Energi AB, Umeå Hamn AB och Vakin.

Läs mer om bolagen

Revision

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten, oavsett i vilken juridisk eller organisatorisk form verksamheten bedrivs.

Läs mer om revisionen

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus