Startsida Umeå kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Ön 1:96 m.fl. (Norra Ön)

Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Planens beteckning:

Detaljplan för Ön 1:96 m.fl.

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder, verksamheter samt säkerställa mark för nödvändigt infrastruktur.

Existerande planer

Fördjupning för Ön

Genomförda miljöbedömningar

Miljökonsekvensbeskrivning för FÖP Ön.

Tidigare miljöutredningar

Buller- och luftutredningar samt naturinventeringar som ingår som underlag för FÖP. Nya förutsättningar sedan dess har lett till det behövs komplettering och fördjupning av underlaget.

Beslut

Planen bedöms innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför behöva genomföras.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. Utifrån genomgången finns det följande motiv till beslutet i sammanfattning:

Enligt genomgången finns det anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Strandskogarna på Ön, som är värdefulla och känsliga i både ett lokalt och regionalt perspektiv, riskerar att påverkas mer än vad som bedömts i fördjupad översiktsplan för Ön. Trafikens påverkan på luft, buller, framkomlighet och säkerhet ger effekter inom och utanför planområdet detta också behöver utredas i ett större sammanhang.

Det finns anledning att anta att miljökvalitetsnorm för luft kommer att överskridas på
Norra Obbolavägen.

Planen medför risk för påverkan på område av riksintresse för yrkesfiske

Kontakt

Nelli Flores Nilsson
planarkitekt
090-16 14 18
nelli.nilsson@umea.se