Startsida Umeå kommun

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 m.fl. inom Teg

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 m.fl. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast 1 oktober 2019.

Planområdet ligger längs Bölevägen, sydöst om Volvo Lastvagnar, cirka 2 km från Umeå centrum och består av Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 m.fl. Vi handlägger ärendet med normalt planförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar att uppföra flerbostadshus i 3–6 våningar. Våningsantalet varieras genom trappning av bebyggelsen för att uppnå variation och minska påverkan på befintlig bebyggelse. Bebyggelsen ska uppföras i kvartersstruktur i enlighet med översiktsplanens intentioner. I delar av planområdet möjliggörs viss centrumverksamhet i bottenvåningar för att kunna tillskapa en funktionsblandning inom området.


Detaljplanen skapar även möjlighet att komplettera bebyggelsen längs Boställsvägens västra sida med radhus eller kedjehus i två våningar. Därtill möjliggörs uppförandet av en förskola och användningen skola bekräftas.
Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa en hållbar dagvattenhantering, goda ljud- och utemiljöer i hela planområdet och förbättrade samband för oskyddade trafikanter.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2019-09-10 till 2019-10-01.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse
  • bilagor

Handlingarna finns här:

  • Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/aspgardan18
  • Stadshuset, Skolgatan 31A, receptionen
  • Stadsbiblioteket (Väven), plan 3, kommunhörnan, (ingång från Storgatan).

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2015/00530 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast tisdag 1 oktober 2019.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Kontakt

Frida Niemi
planarkitekt
detaljplanering
090-161206
frida.niemi@umea.se

Mer information

Hur upprättas en detaljplan?
www.umea.se/planprocess