Startsida Umeå kommun

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Hörneå 12:1 m.fl. inom Hörnefors

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Hörneå 12:1 m.fl. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast tisdag 4 juni 2019.

Planområdet ligger i Hörnefors, cirka 30 km från Umeå centrum och består av fastigheten Hörneå 12:1 m.fl. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig markanvändning, bostäder, samt justera kvartersgränser och vägområde till att överensstämma med rådande förhållanden. Syftet är även att möjliggöra för ändrad fastighetsindelning.


Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2019-05-17 till 2019-06-04.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2014/00148 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast tisdag 4 juni 2019.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Kontakt

Kajsa Jacobsson
planariktekt
090-16 13 16
kajsa.jacobsson@umea.se

Mer information

Hur upprättas en detaljplan?
www.umea.se/planprocess