Startsida Umeå kommun

Undersökning av betydande miljöpåverkan gällande detaljplan för del av Holmsund 2:65

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Syfte

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för hamnverksamhet.

Existerande planer

2480K-P85/1974, vattenområde [V] 2480K-P03/188, öppet vattenområde [W] 2480K-P2019-02, hamn [H] och trafik [T].

Beslut

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), ska därför inte genomföras. I planbeskrivningen ska faktorer med risk för miljöpåverkan behandlas, även om en miljöbedömning inte ska göras, enligt plan- och bygglagen (kapitel 4, § 34, andra stycket).

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. Enligt genomgången finns det inte anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller vid sammanvägning av faktorer med risk för inverkan bedöms inverkan vara jämförbar med betydande miljöpåverkan.

Det finns anledning att anta att planen medför påverkan på riksintresse för fiske, farled och hamn.

Mer information

Undersökningen i sin helhet finns på detaljplanens projektsida.

 

Anslag publicerades:

2020-01-15

Anslag avpubliceras:

2020-02-05

Kontakt

Malin Nyberger
planarkitekt
090-16 64 97
malin.nyberger@umea.se