Startsida Umeå kommun

Vid ansökan om aktivitetsbidrag

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som

  • för- och efternamn
  • personnummer
  • mobilnummer
  • mejladress
  • information om din aktivitet, till exempel vilken verksamhet, vilken tidpunkt och vilken lokal du är i.

Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din förenings bidrags­ansökan utifrån Umeå kommun fritidsnämnds bidragsregler. Vi använder också uppgifterna för uppföljning av fritidsnämndens mål och statistik.

Vi har fått dina uppgifter från din förening. Uppgifterna skickas via din förenings system för närvarohantering eller att din förening har skickat in en bidrags­ansökan med personuppgifterna. Vi tillämpar vid var tid gällande integritets­lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån fritidsnämndens beslut i gällande dokumenthanteringsplan.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med underbiträden för system­utveckling och förvaltning även med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Ladda ned informationen som pdf

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är fritidsnämnden i Umeå kommun, umea.fritid@umea.se.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära

  • rättelse
  • överföring
  • begränsning av behandlingen
  • radering av dina uppgifter
  • eller för att göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus