Startsida Umeå kommun

Vid ansökan till Människan bakom uniformen

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter som exempelvis:

  • för- och efternamn
  • kontaktuppgifter
  • personnummer
  • namn och kontaktuppgifter till vårdnadshavare om du är under 18 år

Syftet med behandlingen är att kunna hantera din ansökan till och eventuella medverkan i Människan bakom uniformen. Om du inte blir antagen sparar vi dina namn- och kontaktuppgifter för att kunna meddela dig om att vi startar nästa ansökningsperiod. När du blir över 18 år och inte längre kan delta tar vi bort dina uppgifter. Vi plockar också bort dina uppgifter om du återkallar samtycket.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Ett återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling av dina personuppgifter som skett innan samtycket återkallades.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med system för insamling och lagrind samt med de andra aktörerna i Människan bakom uniformen. Personnummer delar vi enbart med polisen för registerkontroll. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med ytterligare en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Umeå kommun.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära

  • rättelse
  • överföring
  • begränsning av behandlingen
  • radering av dina uppgifter
  • eller för att göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus