Startsida Umeå kommun

Vid registrering i föreningsregistret

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som

 • för- och efternamn
 • mobilnummer
 • adress
 • mejladress.

Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla er ansökan om att finnas med i Umeå kommuns föreningsregister.

När du finns i kommunens föreningsregister använder vi uppgifterna för att kunna utföra

 • uppföljning av fritidsnämndens mål och statistik
 • sprida information om vilka föreningar som finns i Umeå kommun till allmänheten (dock publiceras dina uppgifter på webben endast om föreningen godkänt detta)
 • skicka ut föreningsbrev och annan relevant information
 • boka lokaler och anläggningar samt fakturering

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, samtycke eller avtalsmässig grund. Dina uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån fritidsnämndens beslut i gällande dokumenthanteringsplan.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med underbiträden för system­utveckling och förvaltning även med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Ladda ned informationen som pdf

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är fritidsnämnden i Umeå kommun, umea.fritid@umea.se.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära

 • rättelse
 • överföring
 • begränsning av behandlingen
 • radering av dina uppgifter
 • eller för att göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus