Startsida Umeå kommun

Att överklaga kommunala beslut

Om du vill klaga på ett beslut som kommunen har fattat, så är det skillnad på om man tycker att det var fel att kommunen fattade beslutet (kommunalbesvär), eller om man tycker att själva beslutet är felaktigt (förvaltningsbesvär).

Kommunalbesvär, laglighetsprövning

Som kommuninvånare kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer under "Överklaga beslut". 

Förvaltningsbesvär

Bara du som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Exempel på kommunalt beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas "besvärshänvisning". I besvärshänvisningen ska du få veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Överklaga beslut

Kommunala beslut som inte ska överklagas på annat sätt enligt särskild lagstiftning får överklagas genom laglighetsprövning enligt 13:e kapitlet i kommunallagen. För att få överklaga måste du vara kommunmedlem. 

När du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning är det bara beslutets laglighet som kan prövas. Domstolen kan bara upphäva beslutet, inte ändra det. Hela beslutet ogiltigförklaras och ärendet måste tas upp på nytt.

Du måste skicka överklagan inom tre veckor från det datum då vi tillkännager på kommunens anslagstavla att protokoll med beslutet har justerats.

Kommunens anslagstavla

Skicka eller lämna in ditt överklagande skriftligt till:

Förvaltningsrätten
Box 193
901 05 Umeå

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-12-27

Sidans kortadress: www.umea.se/overklaga