Startsida Umeå kommun

Arbete för jämställdhet

Kommunen ska vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och har ett viktigt uppdrag i att främja jämställdhet inom organisationen såväl som i samhället i stort. Beslut som fattas och förslag som läggs fram ska baseras på kunskap och fakta om mäns och kvinnors livsvillkor och livsmönster. Beslut behöver analyseras och beaktas utifrån vilka konsekvenser de får för kvinnor respektive män.

För att stödja arbetet med jämställdhet har kommunen antagit en strategi för jämställdhetsarbete. Umeå kommuns strategi för jämställdhetsarbete fastställer övergripande riktlinjer och utgångspunkter för verksamheternas aktiva arbete att nå kommunfullmäktiges jämställdhetsmål. Jämställdhet ska på ett konkret sätt finnas med och tillämpas i alla led av beslutsprocessen och i alla dokument som Umeå kommun står bakom.

Ledande i jämställdhetsarbetet är att det ska vara relevant för verksamheternas arbete och uppdrag. Ett aktivt jämställdhetsarbete är centralt för att uppnå intentionerna med kommunens strategiska plan inom fem prioriterade områden: goda livsvillkor, livslångt lärande, växande näringsliv och kompetensutveckling, välutvecklad ideell sektor, samt en god samhällsplanering.

Mål för arbetet

Umeå kommuns övergripande jämställdhetsmål är att skapa förutsättningar för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det överensstämmer med det nationella jämställdhetspolitiska målet. Under det övergripande målet har riksdagen beslutat om sex långsiktiga delmål:

  • jämn fördelning av makt och inflytande
  • ekonomisk jämställdhet
  • jämställd utbildning
  • jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • jämställd hälsa
  • mäns våld mot kvinnor ska upphöra

CEMR-deklarationen om jämställdhet

En central utgångspunkt för kommunens jämställdhetsarbete är den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män, som Umeå kommun har undertecknat. Denna är framtagen av europeiska kommun- och region­för­bundens samarbetsorganisation (CEMR).

Deklarationen är ett politiskt dokument och ett instrument för arbetet med jämställdhet. Dess grundläggande sex principer och trettio artiklar utgör riktlinjer och fungerar som ett verktyg och en inspirationskälla i arbetet med jämställdhet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus