Startsida Umeå kommun

Hillskär - infrastruktur för effektiv samordning av transportslag vid Kvarken Ports

Umeå kommun driver under 2017-2019 ett regionalfondsprojekt på Hillskär vid Kvarken Ports. Det övergripande målet med projektet är att stärka konkurerrenskraften och tillväxten för näringslivet i Övre Norrland genom att skapa förutsättningar för effektivare och miljövänligare godstransporter med bättre logistik (särskilt för råvarutransporter i regionen kopplade till färjan) i nord-sydlig och öst-västlig riktning.

Projektet kompletterar övriga terminaler i Västerbotten och utgör den sista länken i en fullt utbyggd terminalstruktur längs E12-stråket. Projektets upptagningsområde täcker in norra Sverige, Norge och Finland. Projektet ska genomföra infrastrukturella åtgärder för att förbättra de multimodala kopplingarna mellan sjöfart och järnväg i hamnområdet för ökad kapacitet, förkortade transporttider och kostnader för regionens företag.

Projektet har två delmål som är direkt kopplade till projektets huvudaktiviteter:

1. Ny terminal på Hillskär

2. Spår och elektrifiering

Projektet finansieras av Umeå kommun och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt

Emmy Sundin
administrativ projektledare
Näringslivsservice
Umeå kommun
090-16 23 72
070-327 69 62
emmy.sundin@umea.se

Gunnar Isaksson
Teknisk projektledare
INAB
070-592 46 09
gunnar.isaksson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.