Startsida Umeå kommun

Lotteri, tillstånd

Tillhör du en ideell förening och vill anordna ett lotteri? Om lotterna kostar mer än sju kronor styck eller om ni säljer lotter till allmänheten behöver ni tillstånd.

Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd. Lotteritillståndet söker din förening hos Umeå kommun, Föreningsbyrån.

​Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

​Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om man lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om man säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.

Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

Vem kan få tillstånd?

En förening kan komma ifråga att beviljas lotteritillstånd förutsatt att följande grundläggande punkter uppfylls

  • Ideell förening med verksamhet i Sverige
  • Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.
  • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål. Syfte med verksamheten ska finnas angivet i föreningens stadgar.
  • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.

Olika tillstånd för lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för.

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas (6 kap. 10 § spellagen).

Ansökan om registrering för lotteritillstånd

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt 6 kap. 9 § (spellagen), med en omsättning av högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en 5-årsperiod
  • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse
  • Föreningens stadgar

Blankett för ansökan om lotteriregistrering enligt Spellagen 6 kap. 9 §

Redovisning av lotterier

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader. Redovisningen görs på en speciell blankett.

Blankett för redovisning av lotterier

Ansökan och redovisning av lotterier skickas till:

Umeå kommun, Fritid
901 84 Umeå

Märk kuvertet: "Lotteritillstånd".

Mer information

Den myndighet som ytterst ansvarar för lotterier och spel är Spelinspektionen. På deras webbplats kan du bland annat läsa mer om kommunala lotterier.

Kontakt

Föreningsbyrån
090-16 10 00 (växel)
fritid.bidrag@umea.se

Vad gäller?

Umeå kommun, Fritid är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier som ordnas av allmännyttiga föreningar i kommunen.

Vilka kan få tillstånd?

Allmännyttiga föreningar inom kommunen som uppfyller spellagens krav.

När behövs tillstånd?

För det mesta. Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138).

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus