Startsida Umeå kommun

Arbetsmarknadsinsatser för invandrare

Vi står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning i Umeå. En förutsättning för att lyckas svara mot behoven av kompetens, är att vuxenutbildningen tar fram nya utbildningsmodeller och metoder för bland annat nyanlända.

Yrkesspåret

Ett bra sätt för nyanlända att få träna sig på språket på en arbetsplats.

Genom att kombinera språkpraktik med undervisning i svenska stärks våra studerande i sin språkutveckling. De får samtidigt en inblick i hur arbetslivet fungerar i Sverige och kännedom om arbetsmarknadens villkor.


Varför språkpraktik?

När man lär sig ett nytt språk är det viktigt att man inte bara sitter i klassrummet och lär sig ur böcker. För att bli motiverad, engagerad och integrerad i samhället behöver man få utveckla sitt språk i andra miljöer. Att få vara på en arbetsplats kan ge både språkutveckling och kunskaper om den specifika arbetsplatsen.

Upplägg

Språkeleverna studerar svenska måndag-onsdag och gör praktik torsdag-fredag eller omvänt, d.v.s. praktik måndag-tisdag och studerar svenska onsdag-fredag.

Resurser

  • Pedagoger

  • Arbetsmarknadskonsulent

  • Integrationspedagog

  • Arbetsmarknadskoordinator

  • Koordinator

  • Studie- och yrkesvägledare

Bakgrund

Våren 2015 tog nämnden för vuxenutbildning i Umeå ett beslut att starta en ny utbildning inom Sfi med fokus på kombinerad praktik och studier. Initialt skulle utbildningen bedrivas i projektform för att testa olika metoder och arbetssätt. Direktiven var att pedagogerna skulle fokusera på praktikbesök och även i den mån det gick bedriva viss undervisning ute på arbetsplatsen vid besöken. Arbetsmarknadskonsulentens uppgift var att fokusera på elevens väg till arbete med tät kontakt med elev, praktikplats och arbetsförmedling. Från hösten 2018 permanentades projektet och praktik blev obligatoriskt för alla elever studieväg 2 i kurs C och D och ovan ställda direktiv fortsatte att gälla.

Syfte och mål

Syftet är att elever som studerar på Sfi ska komma närmare arbetsmarknaden och bli anställningsbara.

Kompetenser i Yrkesspåret:

Koordinator, pedagoger, arbetsmarknadskoordinator, arbetsmarknadskonsulent, studie- och yrkesvägledare, integrationspedagog

Roller och arbetsuppgifter:

Koordinator koordinerar det övergripande arbetet. Pedagoger undervisar och gör praktikbesök med uppföljningar. Arbetsmarknadskoordinator ordnar praktikplatser, intervjuar och matchar elev mot arbetsplats. Arbetsmarknadskonsulent intervjuar och matchar elever samt gör praktikbesök med fokus på vägar in i arbete. Studie- och yrkesvägledare fokuserar på vägar vidare mot studier och arbete i grupp eller enskilt.

Arbetsgång:

Kurs Start: Elever får information om Yrkesspåret och praktik vid informationsmötet med tolk.

Kurs B: Elever får information om upplägget av sin lärare eller annan personal verksam inom Yrkesspåret.

Kurs C: Elever blir intervjuade och matchas för en praktikplats. Kontrakt skrivs tillsammans med elev och praktikplats. Handledarpärm delas ut till handledaren. Aktuell kurslärare gör minst två besök på praktikplatsen. Arbetsmarknadskonsulent gör besök.

Kurs D: Elever blir intervjuade och matchas för en praktikplats. Kontrakt skrivs tillsammans med elev och praktikplats. Handledarpärm delas ut till handledaren. Aktuell kurslärare gör minst två besök på praktikplatsen. Arbetsmarknadskonsulent gör besök.

Vi arbetar också efter vår matris gjord för Skola arbetsliv.

SFI – Klara, färdiga, gå!

Sfi - Klara, färdiga, gå!

Sfi - Klara, färdiga, gå! är ett projekt i tre steg som har som huvudmål att hjälpa invandrade personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbetsmarknaden och in i egen försörjning i Umeå kommun.

Projektet drevs av Viva komvux/sfi och medfinansierades av Europeiska socialfonden. Det spände över tidsperioden januari 2016-december 2018. Nu ingår det som en naturlig del av undervisningen.

Sfi – Klara, färdiga, gå! - Ett projekt för nyanlända vuxna på Viva komvux/sfi i Umeå - Medfinansieradess av Europeiska socialfonden, januari 2016-december 2018 - Fick i december 2017 utmärkelsen European Language Label - Bjöds in till Almedalsveckan 2018, där projektet presenterades - Har medverkat på flertalet konferenser runtom i landet, som ett framgångsrikt exempel på arbete med kortutbildade nyanlända vuxna

Bakgrund & idé

Vi har efter många års arbete med kortutbildade elever på Sfi:s studieväg 1 sett att det behövs en utvecklad andraspråksinlärning på denna nivå. Om du är vuxen från ett annat land och dessutom inte har någon eller mycket kort skolbakgrund, är regelrätt undervisning vid skolbänken inte optimalt alla gånger. Inlärning hos en illitterat skiljer sig från den som har en skolbakgrund, och pedagoger och personal inom Sfi behöver tänka utanför den berömda boxen för att kunna lotsa dem framåt med nya kunskaper i den ofta mycket annorlunda värld de nu hamnat i.

I det som resulterade i vår projektansökan som vi kallade Sfi – Klara, färdiga, gå! belyste vi tre huvudspår som vi ville arbeta med: - Breddad undervisning med förändrad ämnesintegrerad pedagogik för att få med både lokal, nationell och global omvärldskunskap. Fokus på inlärning utanför skolans väggar, där gruppens upplevelser kopplas ihop med t.ex. matematik samt läs- och skrivövningar. Fokus även på deltagarnas naturliga nyfikenhet och egna erfarenheter – som vi tror lyfter både motivation och stärker självförtroende.

Det svenska språket ville vi till stor del skulle komma omedvetet och ”på köpet”. - Hälsoarbete. Eftersom många deltagare är flyktingar bär de också på erfarenheter som påverkar det fysiska och psykiska måendet. Vi kände till att fysisk aktivitet kan ha främjande effekter även på den psykiska hälsan och inlärningen i stort. Dessutom har flera av våra kvinnliga elever aldrig getts chansen att prova på olika sporter i sina hemländer. Därför finns gympa i olika former med på schemat. I hälsoarbetet ingår också samtalsgrupper kring viktiga ämnen, t.ex. kost, likabehandling och jämställdhet.

Arbetsmarknad.

Ett arbete är en stor del av integrationen i det svenska samhället. Att klara sin egen försörjning innebär också ett ökat självförtroende. Här har vi funnit annorlunda lösningar för att hjälpa våra deltagare att närma sig arbetsmarknaden.

Projektets övergripande syfte

Att på ett konkret och ofta lekfullt sätt utrusta våra analfabeter och kortutbildade elever på Sfi:s studieväg 1 med inte bara det svenska språket utan även en större bredd, för att få ett vidare grepp om världen runtomkring och därmed stå bättre rustade för tiden efteråt, t.ex. i fortsatta studier på Sfi, eller på en praktik-/arbetsplats.

Delmålen är flera:

• Öka deltagarnas kunskaper i svenska, matematik, arbetsmarknad, omvärldskunskap, miljöfrågor, jämställdhet och hälsa

• Förbättra den allmänna fysiska och psykiska hälsan hos deltagarna och reducera sjukfrånvaro

• Medvetandegöra deltagarna om kvinnors och mäns lika värde genom en konkret jämställdhetsfokus

• Utrusta deltagarna med nödvändiga ”verktyg” inför arbetslivet i Sverige, både teoretiskt och praktiskt

Slutmålet är ett eller flera av dessa:

• Godkänt betyg från Sfi:s nivå B

• Praktikplats*

• Arbete

Omkring 80% av deltagarna når målen. *Praktikplats som inte är anpassad. Ofta anordnad av Arbetsförmedlingen. Och mer konkret – hur gör vi?

För att få ett lyckat projektresultat finns förutom pedagoger även friskvårdare, studie- och yrkesvägledare, ekonom, utvärderare, handledare samt projektledare med på tåget.

Studiebesök

Stort fokus ligger som nämnts ovan på att eleverna inte bara ska lära sig i klassrummet utan med alla sinnen under utflykter och studiebesök. Det är skillnad på att exempelvis i en bok titta på gran och tall jämfört med en utflykt i skogen, där vi kan använda oss av både känsel, lukt och smak. Fokus ligger även på deltagarnas egna berättelser, som ofta kommer fram under ett studiebesök, eller senare i klassrummet då besöket efterarbetas. Vi lyfter berättelserna och lär oss av varandra.

Varje onsdag är uteonsdag. Då går grupperna på utflykt eller studiebesök som kan vara ett kulturellt inslag (bibliotek, teater, museum, curling, bowling, brödbakning, skogsaktiviteter mm) eller fokuserat på att lära sig mer om arbetsmarknaden och jobbmöjligheter (t.ex. Volvo, Komatsu Forest, Coop, IKEA, glasblåseri mm) eller att lära sig mer om den lokala omvärlden (t.ex. Brandstationen, sjukhuset, polisen, vattenreningsverk samt hur man utför första hjälpen). Undervisningen bygger vi runt veckans studiebesök.

Innan studiebesöket jobbar eleverna i klassrummet så att de får förförståelse. Vi tar reda på vart vi ska, hur vi ska ta oss dit och vad vi ska göra. Ofta tittar vi på busstidtabeller och kartor, och integrerar på så sätt både matematik., klockan och lokalkännedom. Under studiebesöket som också dokumenteras digitalt finns det möjlighet att ställa frågor som möjliggör träning av det svenska språket på ett naturligt sätt, i tryggheten av projektpersonalens närvaro som kan agera ”tolkar” från svenska till svenska. Dagen/dagarna efter studiebesöket tittar eleverna på bilderna, repeterar informationen, diskuterar studiebesöket och skriver gemensamma texter. Filmerna som görs används som hörförståelse.

Vi har upplevt studiebesöken som mycket positiva. Undervisningen konkretiseras genom elevernas egna upplevelser. De får se olika arbetsplatser (och inte bara läsa/höra om dessa) och träffa de som jobbar där. På så sätt får de ett sammanhang som gör att det är lättare att förstå och komma ihåg olika ord. Ofta har våra utflykter dessutom väckt deltagarnas minnen från egna erfarenheter, som de då ofta delar med oss. För oss pedagoger blir detta ett omvänt lärande och oerhört intressant. Vi uppmuntrar den som vill berätta, och på så vis sker ett omvänt kulturutbyte och en ökad motivation till maximal ”output” av det nya språket. Med attityden att vi alla är delar av livets skola suddas gränsen mellan lärare och elev ut.

Arbetsmarknad

Sfi – Klara, färdiga, gå! har som redan nämnts fokus på arbetsmarknad. Förutom onsdagsbesöken på olika arbetsplatser kan den som är redo gå ut på praktik. Praktiken anordnas i samverkan med Arbetsförmedlingen, men även anpassad praktik för den som behöver extra stöd anordnas av Viva vuxentorget eller projektets studie- och yrkesvägledare. Här förbereds både arbetsplats och deltagare, och uppföljande besök görs. Vidare har många i projektet praktik under sommartid på Forslundas kafé, vandrarhem och ekologiska odlingar. Till detta anställs två handledare som stöttar.

Jämställdhet, likabehandling, hedersfrågor

I Sverige har vi kommit långt med jämställdhetsfrågor, kanske längst i världen många gånger. För en nyanländ som vuxit upp i en annan kultur kan vi inte kräva ett annorlunda synsätt från dag 1 i det nya landet. Attitydförändringar tar tid, och det är precis därför vi tidigare tagit fram ett diskussionsmaterial som nu används regelbundet i klasserna. Materialet berör jämställdhet både i hemmet, samhället och på arbetet. Vi pratar också om familjeliv och lika förutsättningar för pojkar och flickor. Vidare om känsligare ämnen som våld, sexuell hälsa, hedersproblematik och könsstympning. Det kan tänkas svårt för en utomstående – men i grupperna har vi byggt upp en trygghet där det är högt i tak. Ibland delar vi grupperna och har kvinnor och män separat.

Hållbar utveckling och miljö

Precis som med jämställdhetsfrågorna är hållbar utveckling inte prioritet i många länder. Därför är det viktigt att visa våra nyanlända även detta. Vi knyter an våra studiebesök på vattenreningsverk, återvinningsstationer eller i skog och mark till föroreningar i vatten, mark och luft, förklarar växthuseffekten, fördelar med kollektivtrafik och vilka produkter som är bättre att använda i hemmet.

Kontakt

Yrkesspåret och SFI – Klara, färdiga, gå!

Anton Lygren

koordinator

090 - 16 41 50

anton.lygren@umea.se

Klicka här för att komma till vår hemsida för mer information om våra projekt och arbetssätt!