Startsida Umeå kommun

Arbetsmarknadsinsatser för invandrade

Umeå kommun står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning inom vissa områden. Ett sätt är att vuxenutbildningen tar fram utbildningsmodeller och metoder för bland annat invandrade.

Yrkesspåret

Ett sätt för invandrade att få träna sig på språket är på en arbetsplats. Att kombinera språkpraktik med undervisning i svenska stärker de studerande i sin språkutveckling. Alla elever som går på studieväg 2 på Sfi ska någon gång under sin studietid göra språkpraktik. Eleverna blir intervjuade och matchade mot passande praktikplats. 

När man lär sig ett nytt språk är det viktigt att man inte bara sitter i klassrummet och lär sig ur böcker. För att bli motiverad, engagerad och integrerad i samhället, behöver individen utveckla sitt språk i andra miljöer. En arbetsplats kan ge både språkutveckling och kunskaper.

Eleverna studerar svenska tre dagar och gör praktik två dagar i veckan.

I deltagarnas utveckling finns en rad resurser:

 • Pedagoger
 • Arbetsmarknadskonsulent
 • Integrationspedagog
 • Arbetsmarknadskoordinator
 • Studie- och yrkesvägledare

SFI – Klara, färdiga, gå!

Sfi – Klara, färdiga, gå! är en verksamhet i tre steg. Målet att hjälpa invandrade personer med kort eller ingen skolbakgrund, ut på arbetsmarknaden och till egen försörjning. De elever som av pedagoger bedömer att vara på studienivå 1A och 1B hamnar automatiskt i verksamheten.

Sfi-skolan i Umeå har erfarenhet av arbete med kortutbildade elever på Sfi 1. En utvecklad andraspråksinlärning behövs där. Är personen är från ett annat land är regelrätt undervisning vid skolbänken inte optimalt alla gånger.

 • Breddad undervisning med förändrad pedagogik. För att få med både lokal, nationell och global omvärldskunskap
 • Inlärning utanför skolans väggar. Gruppens upplevelser kopplas ihop med exempelvis matematik samt läs- och skrivövningar
 • Tron på deltagarnas naturliga nyfikenhet och egna erfarenheter. Det lyfter både motivation och stärker självförtroende.

Det svenska språket vill Sfi, ska komma omedvetet och på köpet.

Hälsoarbete

Många deltagare är flyktingar. De bär på erfarenheter som påverkar deras fysiska och psykiska mående. I hälsoarbetet ingår samtal kring viktiga ämnen, till exempel kost, likabehandling och jämställdhet.

Arbetsmarknad

Ett arbete är en stor del av integrationen i det svenska samhället. Att klara sin egen försörjning innebär också ett ökat självförtroende. Annorlunda lösningar hjälper deltagaren att närma sig arbetsmarknaden.

Slutmål

 • Godkänt betyg från Sfi:s nivå B
 • Praktikplats*
 • Arbete

* Praktikplats som inte är anpassad. Ofta anordnad av Arbetsförmedlingen. Omkring 80% av deltagarna når målen.

Studiebesök

Stort fokus ligger som på att eleverna inte bara ska lära sig i klassrummet utan med alla sinnen under utflykter och studiebesök. Det är skillnad på att exempelvis i en bok, jämfört med en utflykt i skogen, där de kan använda sig av både känsel, lukt och smak.

Jämställdhet, likabehandling, hedersfrågor

Sverige har kommit långt med jämställdhetsfrågor. För en invandrad som vuxit upp i en annan kultur, krävas ett annorlunda synsätt från dag ett i det nya landet. Med hjälp av ett diskussionsmaterial diskuteras jämställdhet. Även känsligare ämnen som våld, sexuell hälsa, hedersproblematik och könsstympning. Ibland delas grupperna och har kvinnor och män separat.

Hållbar utveckling och miljö

Hållbar utveckling och miljö är inte prioriterade i många länder. Det är det viktigt att visa det. Studiebesök på vattenreningsverk, återvinningsstationer eller i skog och mark. Berätta om föroreningar i vatten, mark och luft. Förklara växthuseffekten, fördelar med kollektivtrafik och vilka produkter som är bättre att använda i hemmet.

Kontakt

Yrkesspåret och SFI – Klara, färdiga, gå!

Anton Lygren
koordinator
090-16 41 50
anton.lygren@umea.se

Klicka här för att komma till vår webbplats för mer information om våra projekt och arbetssätt!