Startsida Umeå kommun

Avgift för vård- och omsorgsboende

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du en avgift för vård och omsorg samt för kost. I avgiften ingår hjälp med tvätt, städning, inköp och personlig omvårdnad. På boendet tillhandahålls förbrukningsvaror i form av toalett- och hushållspapper, tvätt- och rengöringsmedel och städutrustning. I avgiften ingår även hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Förutom detta betalar du hyra för din bostad.

Avgiftsreglerna innebär att du betalar:

  • hyra för lägenheten enligt den hyra som hyresvärden fastställt.
  • avgift för kost 3800 kr per månad. Frukost, lunch, middag och två mellanmål tillhandahålls.
  • avgift för vård och omsorg, maximalt 2125 kr per månad.

Dina avgifter omprövas varje år. Vid basbeloppsförändring skickas inget avgiftsbeslut ut automatiskt. Du betalar via räkning som sänds hem till dig varje månad alternativt via e-faktura eller via autogiro om du har internetbank.

Hyra

Du betalar hyra för din lägenhet utifrån bostadens storlek. I och med att bostadshyra betalas har du rätt att söka bostadstillägg eller bostadsbidrag. Ansökan om bostadsbidrag och bostadstillägg sker hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Bostadstilläggets storlek är beroende av vilken hyra du betalar. Avgiftsberäkningen tar inte hänsyn till om du måste betala dubbelhyra vid flytt till ett särskilt boende. Om du inte kan betala de dubbla hyrorna, kontakta avgiftshandläggare.

beräknas avgiften

Din faktiska avgift kan vara lägre beroende på din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala hyran. Denna summa kallas förbehållsbelopp.

Förbehållsbeloppet består av din hyra tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp som är tänkt att täcka personliga utgifter till exempel livsmedel, kläder, fritid, möbler, tidning, TV, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, tandvård, medicin och resor. Du kan beviljas ett högre förbehållsbelopp för merkostnader t.ex. för att du har försörjningsplikt för minderåriga barn eller för att du betalar arvode för god man/förvaltare.

Aktuella minimibelopp

Ensamstående: 6 649 kr per månad
Sammanboende: 5 822 kr per månad

Om du vill veta om du kan få din avgift reducerad måste du lämna in ett så kallat avgiftsunderlag till avgiftsenheten som sedan räknar ut och fattar beslut hur stor avgiften faktiskt blir.

Länk till E-tjänst för ansökan om lägre avgift, så kallat avgiftsunderlag

Om du inte är hemma sänks avgiften

Om du vistas på sjukhus, hos en närstående eller är bortrest sänks avgiften. Vid planerat uppehåll och vid sjukhusvistelse dras kosten av från första frånvarodagen. Vård och omsorg dras av från och med dag 8. Hyra debiteras alltid fullt ut.

Anmäl ändrad inkomst eller hyreskostnad

Du är skyldig att anmäla till oss om du får ändrad inkomst eller förändrad hyreskostnad. Det kan medföra att du får en ny avgift som gäller från och med när förändringen trädde i kraft eller när informationen kom till handläggaren. Om du missar att anmäla ändrad inkomst eller hyreskostnad som medföra en lägre avgift betalar socialtjänsten inte tillbaka det överskjutande beloppet i efterhand.

Du har rätt att överklaga

Ett beslut om avgift kan överklagas till förvaltningsdomstol. Med det skriftliga beslutet om din avgift följer en anvisning hur du överklagar.

För make, maka eller sammanboende

Maka, make eller sammanboende som bor på särskilt boende utan eget beslut om särskilt boende betalar för beviljade insatser enligt avgifter för hemtjänst. Läs mer om avgifter för hemtjänst.

När make eller maka flyttar till ett vård- och omsorgsboende och den andra partnern bor kvar i hemmet så ska ni meddela Pensionsmyndigheten detta. Då registreras ni som särbos och båda har rätt att ansöka om bostadstillägg eller bostadsbidrag. Det innebär även att era gemensamma bostadskostnad och inkomster ligger till grund för beräkningen av avgiftsutrymmet till kommunen. 

Kontakt

Du når avgiftshandläggarna via Umeå kommuns växel, telefon 090-16 10 00, fråga efter socialtjänstens avgiftshandläggare. Det är säkrast att nå handläggare kl. 10.00–11.30.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus