Startsida Umeå kommun

Provtagning av personal i samhällsviktig verksamhet

Nu finns möjlighet för medarbetare i så kallad samhällsviktig verksamhet med symptom på covid-19 att göra provtagning. Det ska ge möjlighet att utesluta smitta så att medarbetare snabbt ska kunna återgå till arbete. Det här gäller medarbetare i både offentlig och privat verksamhet.

Vilka verksamheter är samhällsviktiga?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nationellt identifierat vilka yrkesgrupper som ingår i samhällsviktig verksamhet. Men, vilka verksamheter som är samhällsviktiga kan skilja sig åt mellan regioner.

Respektive arbetsgivare avgör om en verksamhet är samhällsviktig eller inte utifrån MSB:s lista på yrkesgrupper. Länsstyrelsen i Västerbotten ger mer information och råd om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet:

Provtagning för covid-19 i samhällsviktig verksamhet
(www.lansstyrelsen.se)

Hur går provtagningen till?

Region Västerbotten ansvarar för information om hur och var provtagning sker:

Egenprovtagning för personal i samhällsviktig verksamhet (www.regionvasterbotten.se)

Mer information

Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samråd med Sveriges kommuner och regioner (SKR) skapat förutsättningar för provtagning av personer som arbetar i samhällsviktig verksamhet.

Testning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet är en del av regeringens uppdrag att utöka kapaciteten för provtagning av covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för den utökade provtagningen och laboratorieanalysen av covid-19.

Förutom testning av personer inom samhällsviktig verksamhet testas också patienter, individer som tillhör riskgrupp, boende inom omsorg och institutioner och personal inom sjukvård och omsorg.