Startsida Umeå kommun

Dödsboanmälan och bistånd till begravningskostnader

Dödsboanmälan får göras om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet och därmed inte räcker till kostnaderna för bouppteckning. Dödsboanmälan görs av individ- och familjenämnden och kan ersätta en bouppteckning. Exempel på när en bouppteckning ej kan ersättas av en dödsboanmälan:

 • Om det finns ett testamente eller ett äktenskapsförord kan detta vara skäl för att istället förrätta en bouppteckning.
 • Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.
 • Vid tveksamhet, liksom om det kan bli aktuellt med efterarv när den efterlevande maken avlider, bör dödsboanmälan undvikas.
 • Om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas.

Uppgifter som behövs för utredning om dödsboanmälan samt för ansökan om bistånd

Om den avlidnes tillgångar inte räcker till kostnaderna för begravning kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Kommunen har ramavtal med en särskild begravningsbyrå och ger inte bistånd till kostnader som överstiger ramavtalet. Socialtjänsten ska ha tillgång till nedanstående handlingar för att kunna genomföra en utredning om dödsboanmälan. Samma sak gäller för ansökan om bistånd till begravningskostnader.

Dessa handlingar är obligatoriska att lämna in

Punkt 3–7 gäller även för efterlevande make, maka.

 1. Dödsfallsintyg med släktutredning. Beställs från skattemyndigheten, tel. 0771-567 567.
 2. Offert eller räkning på begravningskostnader/gravsten. Kommunen har ramavtal med Fonus begravningsbyrå, 090-14 20 80.
 3. Kopia av senaste självdeklarationen, samt eventuella bilagor.
 4. Uppgift om kontanter på dödsdagen, även kontanter i eventuellt bankfack.
 5. Utdrag från samtliga banker med en kontosammanställning om tillgångar på dödsdagen, även uppgift om transaktionshändelser på samtliga konton minst en månad innan dödsdagen och till inlämnandet av ansökan om dödsboanmälan.
 6. Hyreskostnad, sista hyran
 7. Värdering av lösöre (möbler, tavlor, smycken etc.), kontakta kommunen för hembesök.

Kompletterande handlingar att lämna in

 • Uppgift om eventuella försäkringar, bilaga.
 • Om bostaden är en bostadsrätt, marknadsvärdet.
 • Fullmakt att företräda dödsboet.
 • Eventuellt testamente.
 • Eventuellt äktenskapsförord.
 • Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelse.
 • Bouppteckning efter nyligen avliden make.
 • Hade den döde andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta.
 • Eventuella fordon som tillhör dödsboet.

Tänk på att ett komplett inlämnat underlag till utredningen underlättar handläggningen. Eventuellt kommer det bli aktuellt med ett hembesök i samband med utredningen.

Att ordna

 • Ta reda på vilken bank den avlidne har konto hos. Kontakta den banken och avsluta alla autogiron. Be att få kontoutdrag över de senaste månaderna samt uppgift om andra tillgångar.
 • Säg upp alla hyresavtal, bostad, garage eller andra objekt som hyrs. När det gäller äldreboende, kontakta även hyresvärden som skickar fakturan. Be att få skriftliga bekräftelser på alla uppsägningar.
 • Säg upp alla abonnemang ex. tidningar, telefoner, bredband, kabel-TV, internet och så vidare.
 • Gå igenom räkningarna. Där finns ofta information om avtal och abonnemang. Kontrollera även bankkontoutdrag.
 • Spara och kontrollera senast deklaration, där finns bra information om räntor och eventuella skulder. Den som ska göra bouppteckningen ska även ha den deklarationen.
 • Spara alla försäkringsavtal, liv och pension.
 • Beställ blankett om adressändring. www.adressandring.se eller tel. 020-97 98 99. Samtal från mobil eller utlandet tel. 0771-97 98 99.
 • Finns bil eller annat fordon, kontrollera försäkring, besiktning och annat kopplat till fordonen beroende på om fordonen ska säljas eller ställas av. Försäkring upphör ibland inte automatiskt, kolla detta med försäkringsbolaget.
 • Mer information kan du få hos begravningsentreprenören eller hos kommunen.
 • Kontakta fordringsägare och be om anstånd för betalning av fakturor och skulder i avvaktan på bouppteckning eller dödsboanmälan.
 • Om det finns flera dödsbodelägare/arvingar och dödsboet kommer att skötas av en delägare ska man se till att fullmakt undertecknas.
 • Kommunen har ramavtal gällande begravningar med Fonus begravningsbyrå, 090-14 20 80.
 • Kontakta fordringsägare och be om anstånd för betalning av fakturor och skulder i avvaktan på bouppteckning eller dödsboanmälan.
 • Om det finns flera dödsbodelägare/arvingar och dödsboet kommer att skötas av en delägare ska man se till att fullmakt undertecknas.

Försäkringar som kan utfalla med anledning av dödsfall

Det är möjligt att den avlidne har försäkringar som kan utfalla med anledning av dödsfall. I tabellen nedan anges några vanliga bolag du kan kontakta för att få information om eventuella försäkringar.

‌Tips på bolag att kontakta


Aktör

Telefonnummer

Privat anställda tjänstemän

Alecta

020-78 22 80

Statligt anställda tjänstemän

SPP

077-533 533,
0771-782 225

Privatanställda arbetare

AFA

08-69 64 000,
begär ”TGL”

Statligt anställda arbetare

SPV

060-18 74 00,
begär ”gruppliv”

Anställd hos Umeå kommun

Umeå kommun

090-16 10 00

Anställd hos Region Västerbotten

Region Västerbotten

090-785 00 00


Skatteverket

0771-567 567,
PPM med återbetalningsskydd


KPA

08-665 04 00,
begär ”TGL”


Förenade liv

08-700 40 70


Folksam

0771-950 950


AMF/FORA

08-787 40 10

Det kan också finnas:


Försäkringar som tecknats genom medlemskap i någon organisation.


Individuella livförsäkringar. Det kan vara vilket försäkringsbolag som helst som meddelar livförsäkringar. Det ska alltid finnas ett försäkringsbrev.


Sakförsäkringar, till exempel hem-, rese-, motorfordons- och olycksfallsörsäkring. Dessa försäkringar kan täcka kostnaden för begravning, transporter med mera.

Kontakt

Om du vill få möjlighet till dödsboanmälan utredd ska du kontakta:

Mottagningsenheten
090-16 10 02
mottagningsenheten@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus