Startsida Umeå kommun

Frågor och svar

Vad innebär ett godmanskap?

Att ha en god man kan vara en hjälp i vardagen om du på grund av till exempel sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att själv få det att fungera. Ett godmanskap kan omfatta bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Här är några exempel på vad en god man och förvaltare kan hjälpa till med:

 • Bevaka rätt. Hjälpa till att ansöka om bidrag och insatser från exempelvis socialtjänsten, om du behöver sälja eller köpa en fastighet, skriva avtal, företräda vid arvskifte.
 • Förvalta egendom. Betala dina räkningar med dina pengar, lämna fickpengar, deklarera, placera pengar.
 • Sörja för person. Se till att boendet är bra, ta kontakt med sjukvård eller socialtjänst vid behov. Se till att beviljad hjälp från samhället fungerar.

God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärd.

Uppdraget varierar i omfattning och kan därmed innebära olika saker i olika uppdrag. Uppdraget kan omfatta enbart en av ovan nämnda delar, två eller alla tre. I de fall huvudmannen förstår vad saken gäller och kan lämna sitt samtycke bygger godmanskapet på samarbete mellan god man och huvudman. Huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga och kan vidta åtgärder som blir bindande för honom eller henne såsom till exempel ge en gåva eller sälja ett hus. Åtgärder som den gode mannen vidtar för sin huvudmans räkning kräver huvudmannens samtycke. I de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller krävs ett läkarintyg eller liknande som intygar att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. Gode mannen har då yttersta beslutanderätten i frågor som ligger inom ramarna för uppdraget.

Vad innebär ett förvaltarskap?

En förvaltare kan utses när det inte räcker att ha god man. Precis som vid godmanskap ska det finnas någon form av sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårt att få vardagen att fungera. Det kan också behövas förvaltare om det finns personer i omgivningen som lurar huvudmannen på pengar. Man kan få förvaltare även om man inte vill.

Att ha förvaltare betyder att det finns vissa saker man inte får bestämma själv, till exempel hur pengar ska användas, ta lån eller teckna abonnemang.

Förvaltaren ska alltid utgå från vad som är bäst för huvudmannen.

Huvudmannen får fortfarande fatta personliga beslut så som var man vill bo, om man vill gifta sig, rösta etc.

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

Uppdragen som god man eller förvaltare är mycket lika. Det som skiljer är att den som har en god man ska godkänna gode mannens beslut. Om huvudmannen inte kan godkänna gode mannens beslut på grund av svår funktionsnedsättning eller sjukdom ska den gode mannen göra det som är bäst för dig. Förvaltaren behöver inte huvudmannens godkännande. 

Vad krävs för att få god man?

För att kunna få hjälp av en god man krävs ett samband mellan ett sjukdomstillstånd och behov av hjälp. God man är en hjälpinsats som bara beviljas när du inte kan få hjälp av någon annan. Det är frivilligt att få hjälp av en god man.

Exempel på sjukdomstillstånd som kan motivera godmanskap är demenssjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning, missbruksproblematik, kognitiva nedsättningar, psykisk sjukdom med flera.

Vad krävs för att få förvaltare?

För förvaltarskap krävs förutom det ovanstående, att personen bedöms vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Det kan till exempel röra sig om en psykiskt sjuk person som är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar personens ekonomi eller sociala existens. Enbart omdömeslöst ekonomiskt beteende är i sig inte grund för förvaltarskap.

Vad kostar det att ha god man eller förvaltare?

Arvodet varierar beroende på omfattningen av uppdraget. Om uppdraget omfattar alla tre delarna, bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga arvodet på cirka 12 000 kr per år.

Huvudregeln är att huvudmannen ska stå för arvodet. Om han eller hon har mycket låga inkomster kan kommunen betala arvodet ohc ersättningen till gode mannen. Då måste den skattepliktiga inkomsten vara under 2,65 prisbasbelopp och tillgångarna vara under 2 prisbasbelopp.

Kan godmanskap anordnas i förebyggande syfte?

Nej, man kan inte anordna ett förebyggande godmanskap, däremot kan man skriva en framtidsfullmakt. En förutsättning för anordnande av godmanskap är att det finns ett hjälpbehov. Finns inte det så föreligger ingen grund utan man får avvakta tills hjälpbehovet uppstår. Överförmyndarenheten hjälper inte till med framtidsfullmakter. Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse.

Jag är inte nöjd med min god man eller förvaltare. Vad gör jag?

Om man inte är nöjd med sin god man eller förvaltare kan man ta kontakt med överförmyndarenheten. Klagomål ska skickas in skriftligt varpå en utredning påbörjas. God man eller förvaltare får ta del av klagomålet och möjlighet att yttra sig över det. Klagomålet resulterar i ett beslut/svar till den klagande.

Jag behöver inte en god man eller förvaltare längre. Hur gör jag?

Om du tycker att du inte längre behöver en god man eller förvaltare kan du ansöka om att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra. Du skickar ansökan till tingsrätten som fattar beslut i ärendet.

För att ett förvaltarskap ska upphöra måste det finnas ett läkarintyg där det står att du inte längre behöver en förvaltare.

Hur gör jag för att bli god man och vad krävs?

Om du vill bli god man ska du skicka en intresseanmälan till överförmyndarenheten. Intresseanmälan hittar du på www.umea.se/ledigajobb.

När intresseanmälan kommit in kommer du få en inbjudan till en informationsträff.

Innan man blir tilldelad ett uppdrag kontrollerar vi att du inte förekommer i Kronofogdens register eller polisens belastningsregister.

Kan jag som anhörig bli god man?

Du som anhörig kan bli god man. Vi kontrollerar dig hos Kronofogden och i polisens belastningsregister. Huvudmannen ska även samtycka till dig som god man. Saknar huvudmannen förmåga att lämna samtycke kommer anhöriga behöva samtycka till att du blir god man.

Kan jag åka på semester när jag är god man?

Som god man kan du självklart åka på semester. Tänk bara på att du måste kunna vara nåbar. Kom ihåg att meddela boendet och din huvudman hur de kan nå dig under den period som du inte finns hemma. Se till att huvudmannen har fickpengar och att räkningar blir betalda.

Hur gör jag om inte längre vill vara god man eller förvaltare?

Begäran om entledigande görs skriftligen till överförmyndarenheten. Viktigt att komma ihåg är att man står kvar som god man/förvaltare tills ny har utsetts.

När upphör mitt uppdrag för ett ensamkommande barn?

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet blir myndigt enligt de födelsedatum som registrerats vid ansökan om god man.

Vid följande situationer upphör ditt uppdrag som god man för ensamkommande barn efter beslut av överförmyndarenheten:

 • när barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts
 • när det är uppenbart att god man inte behövs, t ex efter en åldersuppskrivning.

Vad innebär överförmyndarspärr och vilka konton ska vara spärrade?

I ett godmanskap innebär överförmyndarspärr att huvudmannens konton är spärrade för alla utom för huvudmannen själv. God man behöver överförmyndarnämndens tillstånd för uttag från överförmyndarspärrat konto.

I ett förvaltarskap innebär det att inte heller huvudmannen kan ta ut medel från det spärrade kontot.

God man eller förvaltare ska bara ha tillgång till ett av huvudmannens konton. Övriga konton ska antingen ha överförmyndarspärr eller så ska huvudmannen ha ensam dispositionsrätt.

Hur gör jag ett uttag från ett spärrat konto?

Använd blanketten ansökan om uttag från vuxen huvudmans spärrade konto. På blanketten ska framgå från vilket konto uttaget ska göras, hur stort belopp som önskas ta ut och vad pengarna ska användas till. Eventuella bilagor ska skickas med.

För barn används blanketten ansökan om uttag från omyndigs spärrade konto. Om ni är två förmyndare måste båda två skriva under blanketten. Är barnet över 16 år ska han/hon också skriva under.

Flytt från ett spärrat konto till ett annat ses inte som ett uttag. Därför krävs ingen ansökan om uttag och inte heller något godkännande från överförmyndarnämnden.

Kan den gode mannen eller förvaltaren få uttagskort från banken, samt internet- eller telefonbank?

Vissa banker erbjuder den möjligheten. Kontakta din bank för mer information.

Vad gör jag om min huvudman har skulder?

Det finns flera saker du kan göra. Du kan till exempel ta kontakt med inkassoföretag och höra vilka skulder som finns. Finns utrymme att betala av skulder ska du upprätta en avbetalningsplan. Du kan kontakta Budget- och skuldrådgivningen i Umeå kommun som kan ge råd. Du kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Du kan även kontakta Umeå god man och förvaltarförening och få tips från god man som varit i liknande situation.

Var vänder jag mig om jag behöver stöd i mitt uppdrag?

Överförmyndarenheten kan ge svar i generella frågor. Gäller det rådgivning i ett särskilt uppdrag bör även det hållas så generellt som möjligt, då överförmyndarens uppdrag är att granska gode män/förvaltare och risk finns att överförmyndaren får ”granska sig själv”.

Umeå god man och förvaltarförenings medlemmar har praktisk erfarenhet av god mans/förvaltaruppdraget. Det finns även olika funktioner i samhället som kan vara till hjälp i olika frågor t.ex. kommunens budget och skuldrådgivning, Försäkringskassan, Kronofogden, socialtjänsten.

Gåvor från huvudmannen?

En god man eller förvaltare får aldrig ge bort huvudmannens tillgångar eller egendom, avstå från arv eller testamente. Undantaget är personliga presenter till exempel en julklappar. Julklappar eller födelsedagspresenter ska vara rimliga i förhållande till huvudmannens övriga tillgångar.

Vid ett godmanskap har huvudmannen själv rätt att ge gåvor.

Vilka handlingar kräver överförmyndarnämndens samtycke?

Överförmyndarnämndens samtycke krävs för (om huvudmannen inte förstår vad saken gäller och inte kan godkänna åtgärden själv):

 • uttag från överförmyndarspärrat konto
 • fastighets- och bostadsrättsköp eller försäljning
 • olika placering av tillgångar, till exempel köp av aktier
 • ta emot arv eller testamente
 • avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
 • att använda enskilds inkomster till understöd åt anhörig eller annan person som står huvudmannen nära
 • ta lån eller kredit, gäller även köp på avbetalning åt huvudmannen
 • att driva rörelse
 • låna ut huvudmannens pengar

Vilka sekretessregler gäller för mig som god man?

God man är inte anställd och lyder därmed inte under offentlighets- och sekretesslagens regler om till exempel tystnadsplikt och utlämnande av handlingar. En god man ska dock agera för sin huvudmans bästa och har en moralisk tystnadsplikt.

Vårdslös hantering av personuppgifter kan leda till att man inte lägre anses lämplig för uppdraget och kan entledigas av överförmyndaren. Skadeståndsansvar kan uppkomma om huvudmannen lider ekonomisk skada på grund av gode mannens agerande.

Assistansersättning, undertecknande av räkning?

Om du som god man eller förvaltare undertecknar räkning avseende assistansersättning ska du vara medvete om att det sker på heder och samvete. Om lämnade uppgifter inte är korrekta kan du dömas för vårdslöshet eller osann försäkran, 15 kap. 10 § Brottsbalken. Räkning bör därför endast undertecknas om man verkligen kan intyga hur många timmars assistans den enskilde fått. Försäkringskassan får hitta andra lösningar när gode mannen/förvaltaren inte kan göra detta.

Vilken beloppsgräns gäller för att överförmyndaren ska kontrollera barnets tillgångar?

Om barnets samlade tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp, ska föräldrarnas förvaltning av förmögenheten kontrolleras av överförmyndaren. Föräldrarna är skyldiga att meddela överförmyndaren när så skett. Därefter redovisar föräldrarna barnets tillgångar till överförmyndaren varje år. I vissa fall, om det finns särskilda skäl för det, kan överförmyndaren besluta att föräldrarna helt ska befrias från redovisningsskyldigheten.

Vad är en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanlig fullmakt. Den innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan. Fullmaktstagaren ordnar själv förvaring av fullmakten. Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse. Överförmyndarenheten har inga blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta.

Vad är ett förvaltarfrihetsbevis?

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett bevis om att en person inte har förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när en person ska vara ansvarig för en periodisk tidskrift, bli fastighetsmäklare eller advokat m.m.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där personen är folkbokförd.

Kan jag vara god man eller förvaltare till flera personer samtidigt?

Ja, många gode män har flera uppdrag när de fått erfarenhet och goda rutiner om vad uppdraget kan innebära, hur det ska skötas och redovisas.

Vem räknas som närmast anhörig?

Som nära anhörig räknas, enligt 17 kap 2§ föräldrabalken, i tur och ordning:

 1. make/maka eller sambo
 2. barn
 3. barnbarn
 4. föräldrar
 5. syskon
 6. syskonbarn
Prenumerera på nyheter

Vill du prenumerera på nyheter om att vara god man och förvaltare? Som prenumerant får du ett mejl när en nyhet publiceras. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Hantera prenumeration

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter. Läs mer om behandling av din mejladress och dina rättigheter: www.umea.se/prenumeration
behandling

Personuppgiftsansvarig:
Överförmyndarnämnden
901 84 Umeå

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus