Startsida Umeå kommun

Familjerätt och stöd vid separation

Familjerätten ger stöd i frågor gällande faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt adoption. I samband med separationer arbetar familjerätten med samarbetssamtal, avtal angående vårdnad, boende och umgänge samt utredningar och upplysningar på uppdrag av domstol.

Barn och separationer

När man bestämt sig för att separera kan det finnas saker kring barnet som det är svårt att komma överens om. Många gånger är det barnet som kommer i kläm. Det kan till exempel handla om beslut kring hur ofta barnet ska vara hos respektive förälder eller hur samarbetet mellan föräldrarna ska se ut. Familjerätten kan vara ett stöd för att lösa dessa praktiska frågor.

Hjälp vid vårdnad, boende och umgängesfrågor

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal i syfte att hjälpa föräldrar att komma överens, läs mer om samarbetssamtal. Familjerätten kan också hjälpa föräldrar att upprätta juridiskt bindande avtal i frågorna vårdnad, boende och/eller umgänge, läs mer om avtal.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Föräldrarna ansvarar för att gemensamt bestämma i viktigare frågor som rör barnet. De ska lyssna och ta hänsyn till barnets åsikter utifrån ålder och mognad. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar. Föräldrarna ska gemensamt bestämma om hur barnet ska bo efter separationen. Om barnet ska bo mer hos en av föräldrarna behöver föräldrar komma överens om hur umgänget med den andre föräldern ska vara. Om föräldrar inte kommer överens kan de söka hjälp hos familjerätten eller gå vidare till domstol, läs mer om juridisk process vid separation.

Föräldrars försörjningsskyldighet

Alla föräldrar är skyldiga att efter sin förmåga bidra till sina barns försörjning. Detta gäller oavsett om man bor med barnet eller ej. En förälder som inte bor tillsam­mans med sitt barn bidrar med sin del genom att betala underhållsbidrag. Underhållsbidrag beräknas på samma sätt vid gemen­sam vårdnad som när en förälder är ensam vårdnads­havare. På Försäkringskassans hemsida finns mer infomation.

Utveckling och tillsyn av familjerätten

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) ansvarar för den nationella utvecklingen av familjerätten.

Läs mer på www.mfof.se

Inspektionen för vård och omsorg ansvarar för tillsynen av familjerättens verksamhet.

Läs mer på ivo.se.

Kontakt

Föräldrar kan ringa familjerätten på telefontid för rådgivning och mer information. Familjerättens telefontider är 08.30–09.15 alla vardagar utom onsdag.

Du når Familjerätten via Umeå kommuns växel: 090-16 10 00

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus