Startsida Umeå kommun

Bekräfta föräldraskap/faderskap 

Enligt lag har alla barn rätt att veta vilka de biologiska föräldrarna är. Barnets far eller den andra föräldern måste bekräfta faderskapet/föräldraskapet skriftligt om föräldrarna inte är gifta med varandra och inte planerar att gifta sig före barnets födelse. I samkönade relationer måste alltid föräldraskapet bekräftas.

Faderskapet eller föräldraskapet fastställs genom att barnets far/förälder undertecknar en bekräftelse hos socialtjänsten. Bekräftelsen ska även undertecknas av modern och godkännas av individ- och familjenämnden. Detta kan göras innan barnet är fött.

Boka möte

Om ni är sammanboende kontaktar ni socialtjänstens mottagningsenhet.

Om ni lever i en samkönad relation kontaktar ni familjerätten. Ni når Familjerätten via Umeå kommuns växel 090-16 10 00, telefontid 8.30–09.15 varje vardag utom onsdag.

Utvidgad faderskapsutredning

Om föräldrarna inte bor tillsammans eller om det finns tveksamheter kring faderskapet (gäller även gifta föräldrar) gör familjerätten en utvidgad faderskapsutredning. Familjerätten kallar då modern och den hon namngett som den andra föräldern till utredning och fastställande av faderskap/föräldraskap.

Anmälan om vårdnad

I samband med att faderskapet eller föräldraskapet fastställs kan föräldrar göra anmälan till Skatteverket om gemensam vårdnad.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Kontakta oss

Vill du veta mer kan du kontakta socialtjänsten.

Du kan även kontakta social­tjänstens familjerättsenhet som har telefontid 08.30 – 09.15 varje vardag utom onsdag. Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Råd­givningen är kostnadsfri. Du når Familjerätten via Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Behöver du råd och stöd i ditt föräldraskap? Kontakta mottag­ningsenheten, 090-16 10 02