Startsida Umeå kommun

Vårdnad, boende, umgänge

Om föräldrarna inte lyckats lösa vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbetssamtal hos familjerätten, kan ärendet gå vidare till tingsrätten. Detta händer om någon av föräldrarna vill få saken prövad av domstol. 

Prövning i domstol

Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir ordentligt utredda. Domstolen får ge socialnämnden (i Umeå kommun är det individ- och familjenämnden) i uppdrag att verkställa en utredning gällande vårdnad, boende och umgänge. Domstolen kan även ange riktlinjer för hur utredningen ska genomföras samt när den ska vara slutförd.

Umeå kommuns Familjerätts ambition är att genomföra utredningarna med delaktighet och tydlighet. Föräldrar, och i viss mån barn (beroende på ålder och mognad, etc.) som berörs av utredningen, erbjuds att aktivt delta i utredningen.

Utredningsprocessen ska vara tydlig så att den ger trygghet för de berörda. Utredningarna har ett tydligt barnperspektiv som stödjer sig på forskning och beprövad erfarenhet. Utredningarna ska inte öka konflikten mellan föräldrarna utan verka för att minska den.

Begäran om upplysningar

Domstol kan meddela tillfälligt beslut i mål om vårdnad, boende och umgänge. Inför det beslutet kan domstolen begära upplysningar som den kan behöva för att fatta beslutet. Upplysningarna ska vara aktuella och riktiga.

Resekostnader vid umgänge

Socialnämnden ska sörja för att föräldrar får hjälp att träffa avtal om fördelning av resekostnader. Det primära betalningsansvaret för resekostnaderna ligger dock på den förälder som barnet umgås med.

Överflyttning av vårdnad

Om barnet står under vårdnad av en förälder och denne dör, ska domstolen på ansökan av den andre föräldern eller på anmälan av socialnämnden, anförtro vårdnaden åt den andre föräldern eller, om det är lämpligare åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Utredning och yttrande görs av individ- och familjenämnden. Yttrande inhämtas även av överförmyndaren.

Kontakta oss

Vill du veta mer kan du kontakta socialtjänsten.

Du kan även kontakta social­tjänstens familjerättsenhet som har telefontid 08.30 – 09.15 varje vardag utom onsdag. Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Råd­givningen är kostnadsfri. Du når Familjerätten via Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Behöver du råd och stöd i ditt föräldraskap? Kontakta mottag­ningsenheten, 090-16 10 02

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus