Startsida Umeå kommun

Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan få olika former av stöd. 

Socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är de lagar som reglerar stödet.

Nedan hittar du samtliga stöd och bistånd som du kan ansöka om.

Stöd som kan sökas enligt LSS

Följande tio paragrafer kan du söka enligt LSS:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
  Insatsen råd och stöd är ett komplement till de insatser som sjukvården erbjuder till exempel i form av habilitering och rehabilitering. Landstinget ansvarar för insatsen.
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet

Läs mer om insatserna enligt LSS

Bistånd som kan sökas enligt SoL

Följande bistånd kan sökas enligt SoL:

Om SoL och LSS

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå medan LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor.

Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Mer information

Rådgivning och annat personligt stöd
Kontakta habiliteringscentrum i Västerbottens läns landsting.
Telefon 090-785 00 00.
Läs mer på www.1177.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus