Startsida Umeå kommun

Lokala förebyggande råd

lokala förebyggande råd

I Umeå kommun finns 12 lokala förebyggande råd (9 på grundskolenivå och 3 på gymnasienivå). I råden samlas representanter från skola, fältgruppen, Fritid unga, socialtjänsten, elevhälsan, UmeBrå och ibland även polis och landsting.

Rådens syfte är att påbörja eller fortsätta arbeta med förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Råden har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan.

Läs mer om råden i undermenyn.

Länkad modul

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Ulrika Granskog
processledare
UmeBrå
070-564 55 10
ulrika.granskog@umea.se

Sara Stenberg
kommunikatör
UmeBrå
090-16 12 33
072-244 24 70
sara.stenberg@umea.se

Lämna en fråga, en synpunkt eller ett förslag via Medborgarslussen

Mer information

Rådens uppdrag är:

Att arbeta främjande och förebyggande.

Att vara ett forum för samarbete.

Att bjuda in till dialog i området och att synliggöra det lokala arbetet.

Att kartlägga det lokala främjande och förebyggande arbetet gällande folkhälsa för unga.

Att prioritera och göra en gemensam årlig plan för arbetet.

Att se till så att alla nås och dokumentera eventuella brister.

Att tydliggöra ansvarsområden för det lokala främjande och förebyggande arbetet.

Att inventera eventuella externa stöd- och utbildningsbehov.

Att vara en länk mellan lokalt och kommunövergripande arbete.

Att sprida goda exempel mellan områden.

Att sprida kompetens kring främjande och förebyggande arbete.

Att utvärdera det lokala främjande och förebyggande arbetet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.