Startsida Umeå kommun
Olycksförebyggande arbete

Räddningstjänst

Det ska vara säkert att bo och vistas i Umeå kommun. Kommunens invånare ska känna trygghet för sitt liv och sin hälsa, miljö och egendom. I Umeå kommun arbetar Umeåregionens brandförsvar med olycksförebyggande arbete, räddningstjänstverksamhet och säkerhetsarbete för att nå målet. Några av delmålen är att

  • den som är först på en olycksplats ska kunna påbörja en första åtgärd för att begränsa skadan inom två minuter från det att en olycka upptäcks
  • antalet bränder ska minimeras, framför allt ska risken för brand i bostäder och konsekvenserna av brand i bostäder minska
  • antalet anlagda bränder ska minska och förståelsen för vad anlagda bränder kan innebära för omgivningarna och för samhället i stort ska öka
  • kunskapen om det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen ska bli bättre
  • antalet allvarligt skadade och döda i vägtrafiken ska minska och antalet drunkningsolyckor i allmänna vatten ska minimeras.
Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 00 (växel)
090-16 22 20 (kvällar och helger)
090-16 22 44 (media)

Organisation, personal

Sidan har granskats 2019-04-16

Sidans kortadress: www.umea.se/brand