Startsida Umeå kommun

Risker i kommunen

Umeå är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå.

Några exempel är

  • extremt väder
  • problem med dricksvatten och avlopp
  • strömavbrott
  • telestörningar
  • utsläpp av farliga ämnen.

I Umeå finns dessutom anläggningar med så kallad farlig verksamhet. Exempel på anläggningar som berörs är

  • så kallade sevesoanläggningar* och andra typer av verksamheter som hanterar farliga varor eller ämnen i stor omfattning
  • dammar
  • flygplatser.

* anläggningar där det finns risk för kemikalieolyckor.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA. Syftet med arbetet är att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser. Umeå kommun arbetar fortlöpande med sin risk- och sårbarhetsanalys, och de risker som presenteras på dessa sidor är sådant som har uppmärksammats i det arbetet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.