Startsida Umeå kommun
Kungsgatan

Umeå, en ren och trygg kommun

Umeå kommun vill höja ambitionerna och har satt upp offensiva mål för en ren och trygg kommun. Innan 2016 ska nedskräpningen i centrum halveras och staden ska uppfattas som tryggare. För att nå dessa mål har tekniska nämnden utarbetat ett åtgärdsprogram för en ren och trygg kommun.

Sedan länge arbetar kommunen med trygghets- och renhållningsfrågor i syfte att både öka den faktiska säkerheten, den upplevda tryggheten och trivseln i det offentliga rummet. Undersökningar har trots detta visat att medborgarna ibland upplever Umeå som en otrygg och skräpig stad/kommun.

Utformning, drift och underhåll

Åtgärdsprogrammet avser utformning samt drift och underhåll av utomhusmiljöer i Umeå kommun. För att vi ska uppleva Umeå som en ren stad/kommun är givetvis hanteringen av skräp, klotter och skadegörelse några avgörande faktorer.

För trygghet finns ett antal faktorer som kan kopplas till hur trygg vi upplever vår utomhusmiljö. Ljusa, öppna områden, möjligheten att få överblick och alternativa vägval leder till ökad trygghet.

– Om vi vistas i utomhusmiljöer som är vackra och attraktiva undviker vi att förstöra och skräpa ner, säger park- och gatuchef Karin Isaksson.

Föreslagna åtgärder

De föreslagna åtgärderna är bland annat gemensamma aktiviteter med andra aktörer, skapa dialog med medborgare, identifiera otrygga platser och skapa naturliga mötesplatser. En viktig del i programmet är delaktighet, det vill säga att de boende får eget ansvar för området de bor i. Parkerna ska vara tillgängliga året om och gång- och cykelstråken ska vara "en trygg väg hem".

Goda exempel

Några goda exempel där vi redan ökat både den upplevda tryggheten och den faktiska säkerheten är ny belysning på Nygatan och Östra Kyrkogatan, den trivsamma mötesplatsen skateparken Sparken och cykeltrafikprogrammet som förbättrar förutsättningarna för cykling i Umeå.

Stolta över Umeå

Umeborna ska känna sig stolta över sin rena stad.

– Tillsammans med medborgare, näringsidkare och andra aktörer kan vi skapa en ren och inbjudande stad som känns trygg och trivsam att bo och vistas i, säger Karin Isaksson.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.