Startsida Umeå kommun
Olycksförebyggande arbete

Räddningstjänst

Det ska vara säkert att bo och vistas i Umeå kommun. Kommunens invånare ska känna trygghet för sitt liv och sin hälsa, miljö och egendom. I Umeå kommun arbetar Umeåregionens brandförsvar med olycksförebyggande arbete, räddningstjänstverksamhet och säkerhetsarbete för att nå målet. Några av delmålen är att

  • den som är först på en olycksplats ska kunna påbörja en första åtgärd för att begränsa skadan inom två minuter från det att en olycka upptäcks
  • antalet bränder ska minimeras, framför allt ska risken för brand i bostäder och konsekvenserna av brand i bostäder minska
  • antalet anlagda bränder ska minska och förståelsen för vad anlagda bränder kan innebära för omgivningarna och för samhället i stort ska öka
  • kunskapen om det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen ska bli bättre
  • antalet allvarligt skadade och döda i vägtrafiken ska minska och antalet drunkningsolyckor i allmänna vatten ska minimeras.

Nyheter

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 00 (växel)
090-16 22 20 (kvällar och helger)
090-16 22 44 (media)

Organisation, personal

Sidan har granskats 2019-02-18

Sidans kortadress: www.umea.se/brand

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.