Startsida Umeå kommun

Plan för trivsam och trygg stadsmiljö

För att skapa ett väl fungerande vardagsliv för dig och alla invånare ska Umeås utomhusmiljöer vara trivsamma och trygga. Det är målet med nya trygghetsplanen. Planen konkretiserar arbetet och visar också på vikten av samverkan med andra aktörer inom trygghetsområdet.

Tekniska nämnden har beslutat om en trygghetsplan för gator och parker i Umeå. Planen utgår från kommunens tidigare insatser, mål och strategiska arbete för en trygg och levande utomhusmiljö.

– Vi vill att folk ska känna sig trygga i Umeå, därför är det av största vikt att vi fortsätter satsa på och arbeta för en stadsmiljö som upplevs som trygg. Att många människor trivs och vistas utomhus i området är det som bidrar mest till trygghet, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman (S).

Gator och parkers roll för trygghet är att se till utformningen av miljöerna skall vara till för alla, underlätta underhåll och renhållning, åtgärda skadegörelse, effektivisera säkra och trygga färdvägar samt ta beslut om gatubelysning och växtlighet på allmänna gator och platser. Exempel på arbeten som redan är genomförda är allt från förbättrat utomhusbelysning och röja sly till att utveckla miljöerna i stads- och kommundelar.

En viktig del av arbetet går ut på att granska bakomliggande orsaker för upplevd otrygghet. Det gör kommunen genom att kartlägga den offentliga miljön i utvalda områden eller på särskilda platser som kan uppfattas som otrygga och sedan analysera dem utifrån invånarnas upplevelser och perspektiv.

Trygghetsplanen visar också på vikten av samverkan med andra parter. I olika projekt och aktiveter har samverkan skett med bland annat UmeBrå, jämställdhetsutskottet, polis, landsting, socialtjänstens fältgrupp och nattvandrande vuxna.

Fortsatt arbete för trygghet

Gator och parker fortsätter att arbeta med trygghetsfrågor i utomhusmiljöer utifrån Tekniska nämnden fastställda uppdrag och mål för 2019. Uppdraget innebär bland annat att kommunens utomhusmiljöer ska vara trivsamma, vackra, tillgängliga och trygga och bjuda in till möten och vistelser, varje dag - för alla. En välfungerande, säker och trygg vardag för alla medborgare ska skapas med effektiva metoder som säkrar infrastrukturens tillgänglighet året om.

Några prioriterade aktiviteter som ska bidra till att skapa trygghet:

  • skapa ett program för stadens attraktivitet året om
  • ta fram ett parkprogram som bland annat innehåller förslag för att skapa trygghet i parkområden
  • bygga om Rosendals park
  • utveckla utomhusmiljöerna, utifrån TN beslut om insatser i stads- och kommundelar. 2019 görs åtgärder i Sävar och på Ålidhem
  • medborgardialoger för Rosendals park och inför kommande stads- och kommundelsåtgärder.
Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se