Startsida Umeå kommun
Bild på bilar, cyklar och liten elbil

Samordning av tjänstefordon ska minska miljöpåverkan

I Umeås lokala miljömål är siktet inställt på en fossilfri fordonsflotta år 2030. Nu har tekniska nämnden beslutat om en första fas i genomförandeplanen för att samordna Umeå kommuns fordonspark med tjänstebilar och arbetsfordon. Syftet är att minska miljöpåverkan och kostnader. Verksamheterna ska även få ett bättre stöd när det gäller fordonsfrågor.

Umeå kommun har idag ett stort antal fordon och en hög andel av dem är fossildrivna. Kommunen har även höga kostnader i förhållande till nyttjandegraden av fordonen och för korttidshyrning av fordon.

Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden i uppdrag att samordna kommunens anskaffning och användande av tjänste- och arbetsfordon.

Syftet är att

  • kommunens negativa miljöpåverkan ska minskas
  • kommunen ska minska sina kostnader för fordon
  • nyttjandegraden av fordonen ska öka
  • förbättra verksamheternas förutsättningar för en väl fungerande fordonsanvändning med stöd och rådgivning.

Rätt fordon för rätt aktivitet

Fordonsklasser med standardiserade modeller ska tas fram med hänsyn till miljö, kostnadseffektivitet samt god funktion och arbetsmiljö för verksamheterna. Fordonsklasserna ska innefatta allt från cyklar och små elfordon till personbilar, arbetsfordon och minibussar.

– Rätt fordon ska användas till rätt aktivitet. Många av dagens korta resor med tjänstebilar kommer framöver att göras med elcykel eller mindre elfordon, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Fordonsgrupp för central samordning

Planen är att tillsätta en fordonsgrupp som ska ha övergripande ansvar för anskaffning av fordon och fungera som stöd till kommunens verksamheter. Fordonsgruppen ska ha till uppgift att avropa, administrera och handlägga inköp och användning av fordon inom kommunen. I uppdraget ingår även att undersöka förutsättningarna för att skapa en intern fordonspool inom Umeå kommun och administrera den.

Målet är att det nya arbetssättet kring fordon ska påbörjas under 2020.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Bakgrund

  • Umeå kommuns lokala miljömål – Transporternas klimatpåverkan i Umeå ska minska. Det ska ske genom att drivmedlen är fossilfria år 2030 och att det hållbara resandet ökar.
  • Clean vehicle directive – direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägfordon. 38,5 procent av alla offentligt upphandlade personbilar och fordonstjänster ska vara utsläppsfria eller rena (drivas av fordonsgas, el, vätgas eller biodrivmedel) till augusti 2021.
  • Uppdraget baseras på aktiviteter inom Åtgärdsprogrammet för renare luft, samt uppdrag från kommunfullmäktige och tekniska nämndens uppdragsplan.
  • Fordonsprojektet är en del i Umeå kommuns övergripande arbete ”Grön färdplan” som samordnar kommunens egna projekt och aktiviteter inom området hållbart resande.
Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Birgitta Persson Ståhl
projektledare, fordonsprojektet
Städ- och verksamhetsservice
090-16 23 93
070-360 17 66
birgitta.stahl@umea.se

Mats Johansson
delprojektledare, fordonsprojektet
Gator och parker
090-16 13 73
070-557 57 63
mats.johansson@umea.se