Startsida Umeå kommun

Ansvar för vägar och gator

Umeå kommun, Gator och parker, ansvarar för och sköter kommunala gator och gång- och cykelvägar i Umeå kommun i Umeå, Holmsund/Obbola, Sävar, Täfteå och Hörnefors.

Trafikverket ansvarar för och sköter E4, E12, Väg 92, Väg 503, Väg 507, Väg 363, Väg 364, Holmsundsvägen (delen Tegelbruksvägen–Korsvägen i Holmsund). Trafikverket ansvarar också för gång- och cykelvägen genom I20 skogen från Green Zoon till och med bron över Väg 92 och fram till Ridvägen samt den gång- och cykelväg som går parallellt med Hissjövägen. Trafikverket ansvarar även för gång- och cykelvägen längs E4.

Som ansvariga väghållare finns även samfälligheter då främst i byar.

Gatu- och vägnätet som Umeå kommun snöröjer omfattar 427 km gator och vägar, 215 km gång- och cykelvägar och 47 km gångbanor.

Läs mer och titta på kartor över samtliga gator, gång- och cykelvägar där Umeå kommun ansvarar för vinterväghållningen.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus