Startsida Umeå kommun

Skärpta bestämmelser (uppdaterad): Medarbetare, förskolebarn och elever ska stanna hemma 14 dagar efter utlandsresa

Umeå kommun skärper bestämmelserna för alla medarbetare, förskolebarn och elever som har rest utanför Sverige: Även om du upplever att du är helt symptomfri ska du stanna hemma 14 dagar efter hemkomst och inte gå till arbetsplats, förskola eller skola. Det gäller från och med tisdag 17 mars 2020.

Beslutet ligger helt i linje med Utrikesdepartementets (UD) råd att avstå från resa till alla länder, inte bara till smittdrabbade länder och områden.

Anledning är den omfattande spridningen av det nya coronaviruset som har drabbat snart sagt alla länder i världen. Den snabbt föränderliga situationen och utbredningen har också gjort att Världshälsoorganisationen (WHO) har deklarerat att covid-19 är en pandemi.

Vad gäller?

14 dagar hemma efter utlandsresa

 • Medarbetare, förskolebarn och elever som kommer tillbaka från utlandet (gäller alla länder) ska stanna hemma från arbete, förskola och skola i 14 dagar. Det gäller från och med tisdag 17 mars och är en försiktighetsåtgärd för att värna arbetsmiljön.
 • Elever ska delta i distans- och fjärrundervisning för att de inte ska halka efter i skolarbetet.
 • Alla medarbetare som har återvänt från utlandet och som har arbetsuppgifter möjliga att göra på distans från bostaden ska göra det i 14 dagar.

Kontakta chef eller rektor efter utlandsresa

 • Medarbetare som kommer från resa utomlands ska meddela närmaste chef.
 • Vårdnadshavare till barn och elever ska kontakta rektor på sin förskola/skola.
 • Medarbetare inom äldreomsorg och stöd och omsorg ska kontakta sjuksköterska i verksamheten och närmaste chef.

Medarbetare behåller sin lön och barn och elever får giltig frånvaro.

Kommunens beslut är en förlängning av tidigare fattade beslut. Umeå kommun har ett omfattande arbetsmiljöansvar och vill med åtgärden förhindra risken för smittspridning och minska den oro som finns, inte minst hos medarbetare, barn och elever som inte har befunnit sig i smittdrabbade länder och går till sina arbetsplatser och skolor.

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, har fattat beslutet i samråd med förvaltningschefer. Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, har fattat beslutet som gäller förskolebarn och elever.

Flagga, Storbritannien

Information in English

Employees of Umeå Municipality, preschool children and pupils who have recently been abroad must stay home for 14 days after coming home, even if they feel perfectly healthy.

14 days at home after traveling abroad

 • Employees, preschool children and students returning from abroad (all countries) should stay home from work, preschool and school for 14 days after coming home. This applies from Tuesday, March 17, and it is a precaution to protect the working environment.
 • Pupils should participate in distance education to keep up with school work.
 • All employees who have returned from abroad and who have work possible to carry out at home must do so for 14 days.

Contact manager or headmaster

 • Employees should contact their immediate manager.
 • Parents of preschool children and pupils should contact the headmaster at the school.
 • Employees in community care services should contact the nurse in charge at the service in addition to their immediate manager.

Employees who are at staying home as a consequence of this decision will retain their salary and pupils will have an excused absence.

More information about the coronavirus
(Public Health Agency of Sweden)

Kontakt

Anhöriga till förskolebarn och elever med frågor om beslutet, kontakta rektor på skolan.

Skolornas webbplatser

Medarbetare i Umeå kommun med frågor om beslutet, kontakta närmaste chef.

Mer information
Information in other languages

Here is confirmed information about coronavirus and the disease covid-19 in english and other languages.

Information/advice are from Region Västerbotten, Swedish Public Health Authority and other authorities.

Call 08-123 680 00 to ask general questions about coronavirus. Service is open weekdays at 09.00–12.00 and 13.00–15.00.

Region Västerbotten

Information about coronavirus

Films about coronavirus

Tvätta händer

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten är ett bra sätt att hindra smittspridning i allmänhet.