Startsida Umeå kommun

Elevhälsa, gymnasieskolan

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. 

Eleverna ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och personal som har kompetens att hjälpa eleverna med specialpedagogiska insatser.

Det generella arbetet kan innebära att elevhälsan

  • samverkar med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet
  • bistår skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • arbetar för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna
  • uppmärksammar förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar
  • tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete
  • samarbetar kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan personal på skolan
  • samverkar med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagningar och tandvård.

Det individuellt riktade arbetet kan innebära att elevhälsan

  • är delaktiga i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa
  • deltar i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar
  • aktivt bistår elever som behöver särskilt stöd.

På varje gymnasieskola finns lokala elevhälsoteam. Se respektive skolas webbplats för kontaktuppgifter.

Kontakt

Elevhälsan, gymnasieskolan
elevhalsan.gy@umea.se

Åza Hortell
elevhälsochef
090-16 12 75
070-288 58 50
aza.hortell@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.