Startsida Umeå kommun

Starta enskild förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg kan bedrivas i olika former. Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för till exempel skatt. Tänk på att du behöver F-skattsedel. Mer information finns på www.skatteverket.se.

  • Föräldrakooperativ är en sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvar för omsorgen av sina egna eller andras barn.
  • Personalkooperativ innebär att personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.
  • Verksamheten kan också bedrivas av en etablerad ideell organisation som har till exempel facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet.
  • Andra organisationsformer kan vara enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Kommunen har tillsynsskyldighet över den fristående förskoleverksamheten och den får samma ekonomiska ersättning som den kommunala.

Förskola och pedagogisk omsorg

Det finns olika typer av verksamhet för barn.

Förskola: Pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder fram till skolstarten.

Pedagogisk omsorg: Samlingsbegrepp för olika verksamhetsformer för barn 1–12 år som inte är förskola eller fritidshem. Det kan vara till exempel familjedaghem och flerfamiljssystem. Familjedaghem är den form av fristående pedagogisk omsorg som för närvarande finns i Umeå.

Ansökan

Den som vill starta fristående verksamhet ska ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta.

Godkännande för att bedriva fristående verksamhet regleras i Skollagen 2 kapitlet, 5 § eller 25 kapitlet 10 §.

Godkännande att starta

Godkännande att starta fristående verksamhet ges av för- och grundskolenämnden. En förutsättning för godkännande och ekonomiskt bidrag är att gällande lagstiftning följs och att aktuella villkor tillämpas.

Verksamheten kan bedrivas som förskola eller som pedagogisk omsorg. Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet.

Förutsättningar är att godkännande meddelats enligt skollagen och att verksamheten i övrigt uppfyller skollagens krav. Bidrag fördelas på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleverksamheten.

Hur ärendet handläggs

Ansökan handläggs av tjänstemän på utbildningskontoret. Efter en första genomgång av ansökan kan handläggaren begära in kompletterande uppgifter. Svar på ansökan om godkännande lämnas tidigast tre månader från det att en komplett ansökan kommit in till utbildningskontoret.

Ansökan granskas utifrån de kriterier som är uppsatta för tillstånd och kommunal tillsyn enligt skollagen samt läroplanerna och Skolverkets allmänna råd. Det är sökandes ansvar att i sin ansökan tydligt beskriva hur verksamheten ska bygga på de mål och värden som finns i skollagen, i läroplanerna och i de allmänna råden.

Du som sökande ska, via registreringsbevis, styrka i vilken form verksamheten ska bedrivas, till exempel ekonomisk förening eller handelsbolag.

Handläggaren tar fram ett beslutsunderlag. Detta föredras inför för- och grundskolenämnden som beslutar i ärenden om godkännande, varefter sökanden delges beslutet. Om verksamheten helt eller till väsentliga delar ändras, utökas eller flyttas ska nytt godkännande sökas. Förändringarna kan till exempel gälla lokaler, ledning eller åldersstruktur på barngruppen. Vid byte av rektor eller ansvarig ska detta meddelas.

Kommunens beslut i ärenden om godkännande om föreläggande eller återkallande får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus