Startsida Umeå kommun

Avgifter och regler

Vem har rätt till förskola?

Barn kan gå i förskolan från 1 års ålder tills de börjar i förskoleklass. Barnet ska vara bosatt och folkbokförd i Umeå kommun. Ditt barn har rätt till förskola om du som vårdnadshavare

  • arbetar eller studerar
    Dina arbetstider eller studietider samt restider avgör när barnet är på förskolan. Vid sjukskrivning, pension eller graviditetspenning är det du som förälder som avgör om det finns behov av förskola. Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.
  • är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen
    Barnet får vara i förskola utifrån ditt behov av att aktivt söka arbete. Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.
  • är föräldraledig.
    Barnet erbjuds att vara i förskolan 15 timmar per vecka när du är föräldraledig med syskon. En månad efter att ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin vanliga placering på förskolan, först därefter ändras placeringen till 15 timmar per vecka. Rektor beslutar om vilka tider som gäller för 15-timmarsplaceringen. Om du har behov av utökad tid på förskola under föräldraledigheten, kontakta placeringsassistent. Utökning av tid när yngre syskon placeras på förskola sker med automatik from samma dag som yngre syskon har fått plats.

Barn i behov av särskilt stöd har rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning.

Läs mer om särskilt stöd

Vistelsetider

För att ha rätt till en plats är ett riktmärke att barnet vistas i förskolan 15 timmar/vecka. Undantagen är sommar- och jullov. Utan särskilda skäl accepteras högst en månads frånvaro för att få behålla platsen. Ta kontakt med ansvarig rektor vid planering av längre ledighet.

Läs mer om vistelsetider under Öppettider och vistelsetider

Hur avgiften beräknas

Avgiften till förskolan beräknas utifrån den inkomst hushållet har uppgett till kommunen. Saknas inkomstuppgift debiteras högsta avgift. Ny inkomstuppgift gäller från och med den månad uppgiften inkommer till kommunen.

Vi tillämpar den statliga maxtaxan, vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Du betalar avgift 12 månader per år oavsett ledighet och semester.

Avgifterna gäller för både den kommunala förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg, samt för de flesta fristående verksamheterna.

När barn från samma hushåll går i både kommunal och fristående verksamhet måste du som vårdnadshavare meddela detta till kommunens placeringsassistent och den fristående verksamheten för att undvika att fel avgift tas ut.

Fakturamottagare är mamman i hushållet. Kontakta placeringsassistent om ni vill ändra detta. Om vårdnadshavare bor på olika adresser blir den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet fakturamottagare.

Vårdnadshavare till barn med växelvis boende kan få delad faktura.

Läs mer om delad faktura

Vid beräkning av avgift kallas det yngsta barnet för barn 1, det näst yngsta för barn 2 och så vidare. Du betalar avgift för högst tre barn.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg, barn 1–5 år
Inkomsttak per månad 49 280 kr

Barn

Andel av inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

3 procent av inkomsten

1478 kr

Barn 2

2 procent av inkomsten

986 kr

Barn 3

1 procent av inkomsten

493 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr


Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg, barn 6–12 år
Inkomsttak per månad 49 280 kr

Barn

Andel av inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

2 procent av inkomsten

986 kr

Barn 2

1 procent av inkomsten

493 kr

Barn 3

1 procent av inkomsten

493 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr


Allmän förskola är avgiftsfri

För barn 3-5 år som enbart går i allmän förskola betalar du ingen avgift. För 3–5 åringar med heltidsplacering minskas avgiften med 25 procent automatiskt med anledning av rätten till allmän förskola. Det gäller från 1 juli det år då barnet fyller tre år.

Avgifter för barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har rätt till plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.

Avgifter för barn i behov av särskilt stöd

Barn som får förskoleplats på grund av att det behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola har rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka även om barnet är under tre år.Om barnet har behov av placering utöver detta betalas avgift för överskjutande tid. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus