Startsida Umeå kommun

Avgifter och regler

Vem har rätt till förskola?

Barn kan gå i förskolan från 1 års ålder tills de börjar i förskoleklass. Barnet ska vara bosatt och folkbokförd i Umeå kommun. Ditt barn har rätt till förskola om du som vårdnadshavare

  • arbetar eller studerar
    Dina arbetstider eller studietider samt restider avgör när barnet är på förskolan. Vid sjukskrivning, pension eller graviditetspenning är det du som förälder som avgör om det finns behov av förskola. Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.
  • är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen
    Barnet får vara i förskola utifrån ditt behov av att aktivt söka arbete. Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.
  • är föräldraledig.
    Barnet erbjuds att vara i förskolan 15 timmar per vecka när du är föräldraledig med syskon. En månad efter att ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin heltidsplats. Förskolechefen beslutar om vilka tider som gäller. Om du har behov av utökad tid på förskola under föräldraledigheten, kontakta placeringsassistent.

Barn i behov av särskilt stöd har rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning.

Läs mer om särskilt stöd

Vistelsetider

För att ha rätt till en plats är ett riktmärke att barnet vistas i förskolan 15 timmar/vecka. Undantagen är sommar- och jullov. Utan särskilda skäl accepteras högst en månads frånvaro för att få behålla platsen. Ta kontakt med ansvarig rektor vid planering av längre ledighet.

Läs mer om vistelsetider under Öppettider och vistelsetider

Hur avgiften beräknas

Avgiften till förskolan beräknas utifrån den inkomst hushållet har uppgett till kommunen. Saknas inkomstuppgift debiteras högsta avgift. Ny inkomstuppgift gäller från och med den månad uppgiften inkommer till kommunen.

Vi tillämpar den statliga maxtaxan, vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Du betalar avgift 12 månader per år oavsett ledighet och semester.

Avgifterna gäller för både den kommunala förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg, samt för de flesta fristående verksamheterna.

När barn från samma hushåll går i både kommunal och fristående verksamhet måste du som vårdnadshavare meddela detta till kommunens placeringsassistent och den fristående verksamheten för att undvika att fel avgift tas ut.

Vårdnadshavare till barn med växelvis boende kan få delad faktura.

Läs mer om delad faktura

Vid beräkning av avgift kallas det yngsta barnet för barn 1, det näst yngsta för barn 2 och så vidare. Du betalar avgift för högst tre barn.


Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg, barn 1–5 år

Barn

Andel av inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

3 procent av inkomsten

1425 kr

Barn 2

2 procent av inkomsten

950 kr

Barn 3

1 procent av inkomsten

475 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr


Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg, barn 6–12 år

Barn

Andel av inkomst

Högsta avgift per månad

Barn 1

2 procent av inkomsten

950 kr

Barn 2

1 procent av inkomsten

475 kr

Barn 3

1 procent av inkomsten

475 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

 

Allmän förskola är avgiftsfri

För barn 3-5 år som enbart går i allmän förskola betalar du ingen avgift. För 3–5 åringar med heltidsplacering minskas avgiften med 25 procent automatiskt med anledning av rätten till allmän förskola. Det gäller från 1 juli det år då barnet fyller tre år.

Avgifter för barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har rätt till plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.

Avgifter för barn i behov av särskilt stöd

Barn som är yngre än tre år och i behov av särskilt stöd har rätt till avgiftsfri placering i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Om barnet har behov av placering utöver detta betalas avgift för överskjutande tid. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.

Kontakt

Rektorer i förskolan

Pedagogiska placeringsenheten (PPE)

Telefon- och besökstid:

Måndag– fredag, klockan 10–12
Telefonnummer till PPE

Besöks- och postadress:

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
Renmarkstorget 15
901 84 Umeå

Hitta hit

Undersidor