Startsida Umeå kommun

Lämna inkomstuppgift

När ditt barn har fått plats i förskoleverksamhet eller fritidshem ska du meddela oss hushållets inkomst så att vi kan beräkna rätt avgift. Det gör du enklast via vår e-tjänst. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften. Inkomstuppgift gäller från och med den månad uppgiften inkommer till kommunen.

Om inkomsten förändras ska du uppdatera dina inkomstuppgifter. Om du som vårdnadshavare inte har uppdaterat dina inkomstuppgifter det senaste året, kommer du att få sms eller mejl med en påminnelse att göra detta.

Hushållets inkomstuppgift

Hushållets inkomst före skatt ligger till grund för beräkning av avgift. Högsta avgiftsgrundande inkomsten, inkomsttaket, är 49 280 kr. För inkomster över denna nivå beräknas avgift på inkomsttaket.

Inkomster och bidrag som är skattepliktiga är också avgiftsgrundande. Studiemedel och försörjningsstöd är exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • pension (ej barnpension)
 • livränta
 • föräldrapenning eller vårdbidrag för barn (skattepliktig del)
 • sjukbidrag eller sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • kontant arbetsmarknadsstöd/aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • familjebidrag i form av familjepenning (vid militär grundutbildning)
 • överskott i inkomstslaget näringsverksamhet

Vad är hushåll?

Avgiften beräknas för det hushåll där barnet är folkbokfört och utifrån de inkomster som de vuxna i det hushållet har. Med hushåll menas ensamstående och makar eller sambor som är folkbokförda på samma adress. Alla vuxna i hushållet ska redovisa sina inkomster, även den som inte är vårdnadshavare till barnet.

Vid förändringar i hushållet, om du till exempel blivit ensamstående eller sambo, ska du meddela detta. Anmäl förändringen via blankett för inkomstuppgift. Förändringen gäller från och med månaden efter uppgiften inkommer till kommunen.

E-tjänst förskola fritids

Logga in med e-legitimation för att

 • ansöka om förskoleplats
 • svara på platserbjudande
 • lämna inkomstuppgift
 • uppdatera kontaktuppgifter
 • säga upp förskoleplats

Närvaroregistrering i förskola (Tempus)

Saknar du e-legitimation?

Lämna inkomstuppgift via blankett

Kontakta placeringsassistent om du vill att vi skickar blanketten.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-19

Sidans kortadress: www.umea.se/inkomstuppgift