Startsida Umeå kommun

Ansökan, söka skola

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal skola. Gör din ansökan om skolplacering i god tid. Ansökan behöver signeras av samtliga vårdnadshavare.

Du hittar kommunala skolor här.

Om du önskar att ditt barn ska börja på en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan.

Du hittar fristående skolor här.

Du som har skyddad identitet, saknar personnummer eller BankID eller söker från annan kommun ska ansöka på blankett.

Så hanteras din ansökan

Kompletta ansökningar till förskoleklass, årskurs 1 och 7 i kommunal skola som kommit in till Pedagogiska placeringsenheten senast 10 augusti hanteras i nästa placeringsomgång mellan 12–14 augusti. Om det finns fler sökande än antal lediga platser måste urval göras. Läs om beslutade urvalskriterier.

Besked skickas via mejl mellan 12–14 augusti till alla vårdnadshavare som fått ny skolplacering. Om du inte har fått något besked om ny placering så kvarstår den tidigare skolplaceringen.

Ansökan till övriga årskurser hanteras löpande mellan 3 augusti–17 augusti.

Svar på vanliga frågor

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ansöker om skola via Mottagningsenheten vid Kompetenscentrum för flerspråkighet. Mer information gällande nyanlända barn och elever.

Nej, du ansöker om fritids när du fått besked om vilken skola ditt barn ska gå på.

Du kan få skolskjuts om det inte finns plats i en skola inom

  • tre kilometer från hemmet för elev i förskoleklass och årskurs 1–3
  • fyra kilometer från hemmet för elev i årskurs 4–9

Läs mer om skolskjuts

Om ditt barn går på en skola som är F-2, F-3 eller F-5

Om ditt barn går på en skola som inte har alla årskurser upp till årskurs 6 så placeras barnet enligt ett förutbestämt utbildningsspår. Om du istället vill söka till en annan skola måste du skicka in en ansökan.

Om ni som vårdnadshavare kommer att flytta och kan komplettera er ansökan med barnets nya folkbokföringsadress kan hänsyn tas till det. Komplettera med framtida boendekontrakt innehållande adress, inflyttningsdatum och signaturer genom att mejla det till: ppe@umea.se senast 10 augusti för att vi ska kunna hantera det i denna placeringsomgång.

Umeå kommuns regelverk för skolplacering utgår från barnets folkbokföringsadress vid urval när det är fler sökande än det finns platser på en skola. Läs om beslutade urvalskriterier

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning.

Om ert barn är folkbokförd i en annan kommun och ni söker kommunal skola i Umeå kommun kommer ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Umeå kommun. På grund av att Umeå kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall. Beslut om mottagande av elev från annan kommun fattas för ett läsår i taget vilket innebär att ni måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Om ett barn av synnerliga skäl endast kan få undervisning på en specifik skola kan barnet, efter ansökan från vårdnadshavare, få förtur till placering på sökt skola. Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta skolan. Läs om ansökan om förtur under urvalskriterier.

Hur ansöker vi om uppskjuten skolplikt till förskoleklass?

Läs om uppskjuten skolplikt

Vill du ändra dina önskemål ska du skicka en ny ansökan.

Vill du dra tillbaka din bytesansökan och stanna på din nuvarande skola, skriv ut och skicka in denna blankett till Pedagogiska placeringsenheten.

Du kan inte ångra din ansökan efter att du fått besked om ny skolplacering.

Kan barnet tappa sin plats på skola om barnet inte kommer till skolstart?

Ja, om inskriven elev inte kommer till skolstart och giltig frånvaroanmälan saknas, kommer skolplaceringen att gå vidare till en annan elev.

Kom ihåg att avanmäla din skolplacering genom att kontakta ppe@umea.se i god tid före terminsstart om du vet att ditt barn inte ska gå på den skola där barnet fått sin placering.

Kontakt

Kundtjänst på Renmarkstorget är tillfälligt stängt för besök. Mejla eller ring på vår telefontid.

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid 6 juli–7 augusti
Måndag–fredag 08.00–12.00
090-16 66 50

Postadress
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-27

Sidans kortadress: www.umea.se/sokaskola