Startsida Umeå kommun

Stöd för att nå kunskapsmålen

Umeå kommun erbjuder olika former av stöd till elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen.

Elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen ska i första hand erbjudas extra anpassningar i den ordinarie undervisningen. Om eleven är i behov av särskilt stöd ska det beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Se skolverkets allmänna råd.

I grundskolan finns det kommungemensamma riktlinjerna för språk-, läs- skriv- och matematikutveckling i åk F till 9. Forskning ger stöd för att insatser bör sättas in så tidigt som möjligt. Noggrann och kontinuerlig uppföljning möjliggör tidig upptäckt av barn i svårigheter och ger underlag för att tidigt sätta in insatser. Kontinuerlig kartläggning i matematik respektive svenska ska genomföras i förskoleklassen och under de tidiga skolåren så att inga elever missas. Det är viktigt att kunna bedöma var elever befinner sig i sin läs- och skrivutveckling samt matematikutveckling. Dels för att tidigt identifiera elever som riskerar att hamna i eller som redan är i svårigheter, dels för att uppmärksamma de elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare utmaningar.

Umeås kommunala skolor kartlägger för att tidigt upptäcka och tidigt sätta in insatser som stödjer eleven. Arbetet sker utifrån en åtgärdstrappa som är gemensam och likvärdig mellan skolorna.

Fler möjligheter för elever att få stöd i sitt lärande

En elev som är i behov av stöd i sitt lärande kan förutom stöd under skoldagen också få stöd utanför skoltid och ibland också under skolloven. Det finns flera alternativ för att elever ska klara grundskolans ämnen och bli behörig till gymnasiet. Umeå kommuns grundskolor och gymnasieskolor har ett starkt fokus på att elever både ska komma in på gymnasieskolan och slutföra sin utbildning med godkänd examen.

Skolorna erbjuder olika former av stöd till elev som efterfrågar det, till exempel:

  • Umematte: Elever som endast saknar betyg i matematik och är motiverade att få extra undervisning kan erbjudas extra stöd under hela åk 6 och åk 9 som genomförs utanför skoltid på Umevatoriet.
  • läxhjälp utanför skoltid
  • undervisning på sommarlov (elever i åk 6–9)
  • undervisning på höstlov, sportlov och påsklov (elever i åk 9)

Det kan också finnas andra former av aktiviteter utanför skoltid på enskilda skolor.

Om du är intresserad av att veta vad din skola erbjuder för stöd, ta kontakt med lärare eller rektor på den skola där du går eller ditt barn går.

Kontakt

Gunnar Olofsson
skolstrateg
grundskolan
Umeå kommun
090-16 17 61
070-327 84 74
gunnar.olofsson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus