Startsida Umeå kommun

Ansökan, regler och riktlinjer

Modersmålsundervisning erbjuds elever som går i förskoleklass till gymnasiet i kommunala skolor och i fristående skolor som har tecknat ett avtal om modersmålsundervisning med Umeå kommun. Undervisning bedrivs antingen som när- eller fjärrundervisning.

Om eleven slutar i modersmålsundervisningen ska en uppsägning göras via en blankett.

Modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Umeå kommun erbjuder modersmålsundervisning från och med det år eleven börjar i förskoleklass. Ansökan görs av vårdnadshavare och rektor beviljar utifrån skollagens krav.

Enligt skollagen (kap 10, 7§) har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om:

  • minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket och att lämplig lärare finns att tillgå.

Adoptivbarn har rätt att läsa modersmål om än det inte är det dagliga umgängesspråket. Kravet på grundläggande kunskaper gäller.

För elever som tillhör någon av de fem nationella minoritetsspråken gäller inte kravet på grundläggande kunskaper. Det krävs inte heller fem elever för att undervisningen ska starta.

Modersmålsundervisning kan ges som elevens val, skolans val alternativt efter ordinarie undervisning.

Modersmålsundervisning bedrivs i grupp motsvarande 60 minuter per vecka. För elever som läser ett nationellt minoritetsspråk erbjuds 120 minuter per vecka.

Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebär att eleven får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen i enlighet med Umeå kommuns regler för skolresor.

För elever som går i någon av Umeå kommuns ytterområdesskolor erbjuds fjärrundervisning i ämnet modersmål från årskurs 2. Yngre elever erbjuds undervisning på sin skola om det är möjligt, i undantagsfall fjärrundervisning.

När en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. Eventuell frånvaro ska rapporteras enligt gällande rutiner.

Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Umeå kommun under förutsättning att hemkommunen betalar.

Modersmålsundervisning i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Elever som ska påbörja eller går på gymnasiet har rätt att ansöka till kurser i ämnet modersmål. Kurser som erbjuds är modersmål 1, modersmål 2 och aktiv tvåspråkighet. Samtliga kurser omfattar vardera 100 poäng.

Eleven ansöker om modersmålsundervisning.

Rektor godkänner en elevs ansökan utifrån de krav som anges i skollagen:

  • en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål
  • om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven
  • eleven har goda kunskaper i språket.

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Elever på något av Introduktionsprogrammen som inte har ett godkänt betyg i ämnet modersmål årskurs 9 har möjlighet att ansöka om modersmål motsvarande årskurs 9.

Modersmålsundervisningen startar om det finns en lämplig lärare och fem elever som beviljats undervisning.

För elever som ansöker om modersmålsundervisning i något av de fem nationella minoritetsspråken startar undervisningen oavsett om det finns fem elever eller inte.

Kontakt

Veronica Sjödin
koordinator
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

Karin Ledin
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Ansökan

Ansökan, förskoleklass och grundskola på kommunala skolor

Ansökan öppnar 15 februari. Sista datum för ansökan är 30 april.

Till ansökan

För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor

_______________________________

Ansökan, kommunal gymnasieskola

Ansökan öppnar 3 mars. Sista datum för ansökan är 31 maj.

Ny rutin ansökan om modersmålsundervisning Gy ht-20  (pdf)

För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor
_______________________________

Elever som flyttar in under pågående läsår och vill läsa modersmål åk 9 på språkintroduktion kan kontakta KCF.

Prövningar

För frågor om prövning i grundskolan, kontakta: Rochelle Waghorn

Information om tider för prövningar i gymnasieskola, ladda ner dokumentet (pdf)

För frågor kontakta:
Rochelle Waghorn
enhetschef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus