Startsida Umeå kommun

Teckenspråk, svenskt

De som erbjuds teckenspråk som modersmål eller teckenspråk för nybörjare är elever

  • med hörselnedsättning
  • som har döva vårdnadshavare eller vårdnadshavare med hörselnedsättning
  • som har syskon som är döva eller har hörselnedsättning
  • som har döva/teckenspråkiga anhöriga. 

Teckenspråk som modersmål i grundskola och gymnasieskola

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om svenskt teckenspråk som modersmål om det är ett levande språk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper. Undervisningen sker utifrån kursplanen för modersmål och schemaläggs utanför timplanebunden tid vid ett tillfälle i veckan individuellt eller i grupp.

Teckenspråk som nybörjarspråk i grundskolan

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om undervisning i svenskt teckenspråk som nybörjarspråk för barn med hörselnedsättning eller som av andra skäl har behov av teckenspråk men inte har grundläggande kunskaper i teckenspråk. Undervisningen sker utifrån kursplanen i teckenspråk för hörande och läggs utanför timplanebunden tid vid ett tillfälle i veckan individuellt eller i grupp.

Teckenspråksstöd i förskolan

För- och grundskolenämnden i Umeå kommun har beslutat att vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om svenskt teckenspråksstöd för barn från tre års ålder för den som är döv eller hörselskadad eller den som av andra skäl har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenskt teckenspråk. Barn får teckenspråksstöd vid ett tillfälle i veckan.

Vårdnadshavare till barn på Haga förskolas hörselavdelning Trollgrottan behöver inte ansöka eftersom Trollgrottan är en tvåspråkig förskoleavdelning där teckenspråksstöd/modersmålsstöd ingår i avdelningens uppdrag och dagliga verksamhet.

Kontakt

Erik Ådén
enhetschef, Elevhälsan
Hörselverksamheten Umeå kommun
erik.aden@umea.se

Ansökan

Ansökan för elever i förskoleklass och skola ska ha inkommit senast 30 april för kommande läsår.

Ansök om teckenspråksstöd i förskolan

Ansökningsperioden till stöd i förskolan är 15 februari - 30 april för kommande läsår.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus