Startsida Umeå kommun

Särskilda behov, extra stöd

Förskolan, skolan och fritidshemmet ska ge alla barn möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar få utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska få stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

För- och grundskolan ska erbjuda inkluderande verksamheter och vara tillgängliga för alla samt stödja barnets/elevens möjligheter till en lärandemiljö som grundar sig på elevens enskilda behov.

Undervisning i särskilda skolor, i specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis bör vara en undantagslösning.

I kommunens grundskolor finns olika former av anpassningar och särskilt stöd för att alla elever ska ha en bra lärandemiljö. Specialpedagoger och speciallärare finns i alla skolområden. Som stöd finns också en väl utbyggd elevhälsa med skolsköterskor, kuratorer, psykologer och andra kompetenser.

Förskola när barn behöver särskilt stöd

Barn kan få förtur till förskola av fysiska, psykiska eller andra skäl och behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Om barnet är i behov av särskilt stöd, men ännu inte är placerat, ska placeringsassistent informeras. Är barnet redan placerat i förskola, kontakta rektor. Barnet ska då erbjudas plats där barnets behov bäst kan tillgodoses.

Inom Umeå kommun finns två förskolor anpassade för barn med allergi och hörselnedsättning. Läs mer här till vänster.

Specialklasser

I Umeå finns endast några få kommungemensamma specialklasser (åk 7-9) för elever som har mycket stora behov av anpassningar i lärmiljöerna och där de inte kunnat tillgodoses i den ordinarie grundskolan. Vårdnadshavare till elever oavsett hemskola kan ansöka om plats i specialklass. Tillgången till platser är begränsad.