Startsida Umeå kommun

Barn och elever med hörselnedsättning

I Umeå kommun finns en samlad hörselverksamhet inom elevhälsan med kompetens att stödja barn och elever i förskola, grundskola, grundsärskola, träningsskola samt gymnasieskola och gymnasiesärskola. Stödet gäller barn och elever från Umeå kommun som går på en kommunal skola.

  • Specialpedagogiskt stöd i förskolor och skolor
  • Hörselteknisk utrustning
  • Svenskt teckenspråk som modersmål och nybörjarspråk

Specialanpassade verksamheter för barn och elever

Umeå kommun har två specialanpassade och inkluderade verksamheter för barn och elever med hörselnedsättning. De finns på Haga förskola, avdelningen Snäckan (fd Trollgrottan), för barn 1-5 år samt på Hagaskolan för elever i förskoleklass och årskurs 1-9. Verksamheten utformas så långt det är möjligt efter barnets och elevens behov och förutsättningar. Kontakta förskolechef eller rektor för mer information.

Exempel på anpassningar:

  • Specialpedagogiskt utbildad personal.
  • Anpassade lokaler för elever med hörselnedsättning och utrustade med hörtekniska hjälpmedel.

Strävan efter mindre grupper där barnet/eleven kan se, ha överblick och få möjlighet att avläsa sina kamrater.

  • Undervisningen sker på talad svenska och till viss del med tecken som stöd.

Ansökan till inkluderad hörselverksamhet i förskoleklass på Hagaskolan inför läsåret hösten 2021

Vårdnadshavare ansöker om förtursplacering utifrån synnerliga skäl på nedanstående formulär. Samtliga vårdnadshavare behöver signera ansökan. 

Skickas in senast vecka 48 (27 november) inför varje läsår.

Ansökan om förtur till skola på grund av synnerliga skäl

 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus