Startsida Umeå kommun
Eldningsförbud, illustration: två symboler; en röd överkorsad eldslåga och röd överkorsad eldstad utomhus

Eldningsförbud råder på Holmön

På grund av hög brandrisk är det eldningsförbud på Holmön just nu. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark från och med 11 juni. Andra delar av Umeå kommun berörs inte av förbudet, inte heller Robertsfors och Vindelns kommuner.

Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser och använda friluftskök, men det är inte tillåtet att använda engångsgrillar och portabla grillar i skog och mark. Förbudet gäller tills vidare. Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

Flagga, Storbrittanien

There is a fire ban in Holmön at the moment. Other parts of Umeå kommun are not included in the prohibition, neither are Robertsfors and Vindelns kommuner.

You may cook and grill in designated grilling areas, or use a camping stove. The ban applies until further notice. You are obliged to keep up-to-date regarding rules that apply.

När gäller eldningsförbudet?

Eldningsförbudet gäller från och med 11 juni. Eldningsförbudet gäller tills annat meddelas. Ändring eller upphävande av förbudet kommer att publiceras på den här sidan.

Var får jag elda och grilla – trots eldningsförbudet?

Eldningsförbudet gäller på Holmön i Umeå kommun.

Eldningsförbudet gäller endast utomhus i skog och mark. Med mark menas mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.

Förbudet gäller inte inom så kallad sammanhållen bebyggelse. Det innebär att eldningsförudet inte gäller i områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får alltså elda och grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Du får också elda på en fast grillplats, även om den ligger i eller nära skogen. Med en fast grillplats menas till exempel en eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Vad får jag elda?

Förbudet gäller endast eldning, grillning, matlagning, bränning med fasta bränslen som till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Det innebär att eldning eller matlagning med spritbrännare eller gasolbrännare är tillåten. Pyroteknik och heta arbeten där man inte använder fasta bränslen är också tillåten.

Kan jag få undantag från eldningsförbudet?

Umeåregionens brandförsvar kan i särskilda fall medge undantag från förbudet, till exempel

  • för aktör som genomför hygges- eller naturvårdsbränning som föranmälts till räddningstjänsten
  • för aktör som bedriver lägerverksamhet, campingplats, tävlingsarrangemang eller verksamhetsutövare för friluftsaktiviteter som har iordningsställda grillplatser/eldstäder och där dessa har organiserat brandskyddet runt aktiviteten.

För att ansöka om undantag från eldningsförbudet, kontakta brandförsvaret. Var beredd att skicka in en bild på den grillplats du har tänkt använda.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Om du bryter mot förbudet riskerar du att dömas till böter.

Vad ska jag göra om jag upptäcker en brand i skog och mark?

Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Information till verksamheter som inte omfattas av eldningsförbud, men kan innebära en brandrisk

Eldningsförbudet gäller bara eldning utomhus och gäller inte arbeten eller andra verksamheter trots att de kan innebära en brandrisk. Räddningstjänsten påminner därför om att

  • gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning
  • gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
  • banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand
  • skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre
  • glödande cigarettfimpar som slängs på marken eller i naturen kan glöda länge efter att den kastats och starta en brand långt senare
  • en brand som startar genom oaktsamhet eller slarv kan innebära böter oavsett om eldningsförbud råder eller ej.
Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 00 (växel)
umeabrandforsvar@umea.se

Vid brand/in case of fire:

Kontakta SOS Alarm via 112.

Call the emergency service via 112.

Sprid information

Hjälp gärna till att sprida information om eldningsförbud!

Du kan till exempel prata med grannar, vänner och bekanta.

Du kan sätta upp varningsanslag på grillplatser och andra ställen där folk vistas i skog och mark.

Anslag om eldningsförbud (pdf)

Det är viktigt att budskapet du för vidare är det som meddelas på den här sidan.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-03

Sidans kortadress: www.umea.se/eldningsforbud