Startsida Umeå kommun

UmeBrå

UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. UmeBrå styrgrupp består av representanter från kommunen, polisen och regionen. Styrgruppen ansvarar för samverkansöverenskommelsen som finns mellan Umeå kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Umeå inklusive medborgarlöften och aktivitetsplan. I aktivitetsplanen är insatser som riktar sig till unga, samverkan med ideell sektor samt jämställdhetsinsatser med syfte att förebygga brottslighet och droger, särskilt prioriterade.

Ett tryggt Umeå

Upplevelsen av att bo i en trygg stad är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten i en stor stad. Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare.

Den viktigaste utgångspunkten för UmeBrå är att du som medborgare i Umeå kommun ska fortsätta känna dig trygg och uppleva livskvalitet i denna växande stad.

UmeBrås mål

  • Minska brottsligheten i Umeå kommun.
  • Öka tryggheten i Umeå kommun.
  • Minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, dopning samt motverka överdrivet spelande som kan leda till brottslighet.

UmeBrå-forum

UmeBrå-forum är en mötesplats som UmeBrå arrangerar två gånger per år. Läs om nästa forum.

Målsättningen med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete. Till forumen bjuds många olika aktörer in i arbetet för att skapa ökad delaktighet, vilket är en viktig del i UmeBrås arbete för en trygg stad.

Lokala förebyggande råd

I Umeå finns också lokala förebyggande råd. I råden samlas representanter från skolan, fältgruppen, Fritid unga och i vissa delar även polis och region.

Rådens syfte är att påbörja eller fortsätta arbeta med förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Råden har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan.

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Ulrika Granskog
processledare
UmeBrå
070-564 55 10
ulrika.granskog@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-07

Sidans kortadress: www.umea.se/umebra