Värmepump

Innan du inrättar en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, till exempel en bergvärmeanläggning, måste du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska göras i god tid innan borrning eller dylikt påbörjas.

Du måste också skicka en anmälan om det gäller utbyte till ny värmepump respektive kompletteringsborrning och liknande större ändringar. Om platsen där värmepumpen ska vara ligger inom ett skyddsområde kan särskilda bestämmelser gälla. Anläggningar enbart för kyländamål omfattas inte av anmälningsplikten.

Inom vattenskyddsområde kan det finnas tillståndsplikt och den omfattar i såfall även kyländamål.

Anmälan

Du gör din anmälan med hjälp av en e-tjänst.

Du kan också skriva ut anmälan som en pdf-blankett. Utöver anmälan ska du också skicka en situationsplan, där bland annat placering av borrhål och kollektorledning anges.

Anmälan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått från miljö- och hälsoskyddsnämnden. För behandlingen av anmälan tar nämnden ut en avgift på
2 008 kronor.

För bergvärme krävs att "Normbrunn-16" följs vid arbetet, se länk till höger.

Vid bergvärmeborrning kräver vi normalt att man använder minst en 10 kubikmeters sedimentationscontainer och om möjligt sedan infiltrerar borrkaxvattnet över gräs- eller grusyta innan det leds vidare. Då undviks problem i vattendrag och ledningssystem.

Vi lovar att skicka svar på anmälan om installation av värmepump inom 10 arbetsdagar.

Energi- och klimatrådgivning

På energi- och klimatrådgivningens webbplats, www.umea.se/energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kan du få mer information om energirådgivning.

Sidan publicerades